Informacija apie užregistruotas paraiškas

Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-19.2-7 veiklos sritis „Bandomieji sumanūs kaimai“ Nr. LEADER-19.2-7.8 Pagal šią veiklos sritį remiamos veiklos:

·         investicijos į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą / skaitmeninių ir kitų pažangių sprendimų diegimą;

·         viešosios infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, pasitelkiant skaitmenines technologijas, diegiant aplinkai draugiškus sprendimus.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys, registruoti Mažeikių rajono savivaldybėje, savivaldybės administracija.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 204 626,00 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 102 313,00 Eur (EURI lėšos – Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė).
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Finansavimo šaltiniai: EURI lėšos – Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 204 626,00 Eur (EURI lėšos – Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonė).

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (Kvietimai teikti vietos projektus) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102, 103 kab. 89225 Mažeikiai.

Taip pat šioje spaudoje: UAB „Santarvės laikraštis“.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2023 m. kovo 10 d. 11 val. 00 min. iki 2023 m. gegužės 8 d. 11 val. 00 min.

Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pavėluotai pateiktos paraiškos yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Pavėluotai pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai apie tai informuojami per 5 darbo dienas. Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai.

  • Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).

Tinkamas vietos projektų paraiškų pateikimo būdas pateikimas el. paštu: projektaivvg@gmai.com. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama VPS vykdytojai elektroniniu paštu projektaivvg@gmail.com.

Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra savi izoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti ir VPS vykdytojai el. paštu: projektaivvg@gmail.com, pateikiant nepasirašytą paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Kartu pareiškėjas pateikia savi izoliacijos faktą dėl COVID-19 aplinkybių patvirtinantį dokumentą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo el. paštu pareiškėjas paramos paraišką ir prašomus dokumentus pateikia pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siųsdamas el. paštu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytos paraiškos ir prašomų dokumentų turinys turi visiškai atitikti el. paštu (be parašo) pateiktos paraiškos ir papildomų dokumentų turinį. Jeigu pateikiami paraiška ir dokumentai ar jų turinys skiriasi, vadovaujamasi pirminių, el. paštu pateiktos paraiškos (be parašo) ir pateiktų papildomų dokumentų turiniu. Jeigu pareiškėjas per 10 (dešimt) darbo dienų VPS vykdytojai nepateikia kvalifikuotu el. parašu pasirašytos paramos paraiškos ir papildomų dokumentų, paramos paraiška išregistruojama.

Vietos projektų paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Kvietimas teikti vietos projektus

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiška, priedas Nr. 1

Sutartis, priedas Nr. 2

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika, priedas