Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/EPvsLUENta)

Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3626c9e0b5e811e5a6588fb85a3cc84b/LavjPLaseZ)

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d/uXbVBcSleF)

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Facebook paskyra

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Lietuvos kaimo tinklas

Vietos veiklos grupių tinklas

Viešųjų pirkimų tarnyba