———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG informuoja, kad 2016 06 15 Žemės ūkio ministerijoje vykusiame projektų atrankos komiteto posėdyje patvirtintas Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės projektas “ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS 2015–2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA” .

Projektas įvertintas 97 balais.

2016 m. birželio 17 d. Žemės ūkio ministerijos kanclerio 2016 m. potvarkiu Nr. 4D-105 Vietos plėtros strategijai skirta paramos suma 2 218 612,00 Eurų

Strategiją sudaro 7 priemonės skirtos smulkiam ir vidutiniam verslui, ūkininkams, kaimo bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, savivaldybei, ir kitiems viešiesiems ir privatiems asmenims.

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG dėkoja visiems už pagalbą rengiant Vietos plėtros strategiją.

ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS 2015–2023 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (2016-07-01)

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės informacija

www.svlvvg.lt

———————————————————————————————————————————————————————

LR Žemės ūkio ministro š.m. kovo 3 dieną įsakymu Nr. 3D-101 buvo patvirtintos 2016 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklės, kurios nustato paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo sąlygas ir tvarką.

REMIAMOS VEIKLOS: 1. kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas; 2. tradicinių renginių organizavimas. Tradicinis renginys – konkrečiam kaimui ar regionui reikšminga, bent 3 kartus organizuota, kultūrą ir papročius puoselėjanti šventė (pvz., kaimo kapelų festivalis, pleneras, bendruomenių sąskrydis ir kt.). Tradiciniu renginiu nelaikomos valstybinės šventės; 3. kaimo vaikų bei jaunimo bendruomeniškumui ir pilietiškumui ugdyti skirtų renginių organizavimas (pvz. turistinė dienos stovykla, teminė išvyka, ekskursija, sąskrydis, varžybos, žygis ir kt.); 4. kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyventojų poreikiams (pvz., poilsio ir (arba) laisvalaikio vietos įrengimas).

Didžiausia paramos suma vienam projektui, į šią sumą įskaitant PVM nuo 3000 Eur iki 5000 Eur atsižvelgiant į Taisyklėse pateiktus reikalavimus veiklos sritims.

———————————————————————————————————————————————————————

INFORMACIJA PARAMOS GAVĖJAMS DĖL ATASKAITŲ  PATEIKIMO Primename, kad paramos gavėjai gavę paramą iš “Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategijos” užbaigtų vietos projektų metinę ataskaitą už  2015 metus turi pateikti iki 2016 m. sausio 15 dienos. Užbaigto projekto ataskaitos forma už 2015 metus.

———————————————————————————————————————————————————————

Š.m. rugsėjo 30 dieną baigtas įgyvendinti projektas “Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategija”. Nuo 2009 m. liepos 16 dienos buvo įgyvendinti 55 ne pelno projektai pagal Leader priemonę “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” ir 16 pelno projektų pagal priemonę “Kaimo vietovių verslo ir (arba) turizmo veiklos skatinimas”. Projektų metu buvo sukurtos 57 darbo vietos. Daugiau apie Šiaurės vakarų Lietuvos VVG projektus ir veiklą galite paskaityti šioje nuorodoje.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. lapkričio mėnesį pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Leader“ veiklos srities ,,Parengiamoji parama“  projektą „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės strategijos rengimas, bendradarbiavimo stiprinimas ir pareiškėjų gebėjimų stiprinimas“ vyko įvairūs informaciniai, konsultaciniai ir darbiniai renginiai, kurių metu Mažeikių rajono gyventojams buvo pristatyta „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“.Renginių metu vyko įvairios diskusijos su bendruomenės atstovais ir verslininkais dėl finansavimo galimybių ir planuojamų įgyvendinti projektų  ateityje. Ačiū visiems dalyvavusiems. Dėl detalesnės informacijos galite kreiptis į Šiaurės vakarų Lietuvos VVG adresu, Laisvės g. 39-109, 102 kab., Mažeikiai.

———————————————————————————————————————————————————————

KVIEČIAME DALYVAUTI 2015 – 2023 METŲ STRATEGIJOS SKIRTOS MAŽEIKIŲ RAJONUI PRISTATYME! Įgyvendinant projektą „ Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės strategijos rengimas, bendradarbiavimo stiprinimas ir pareiškėjų gabumų stiprinimas“ Šiaurės vakarų Lietuvos VVG o r g a n i z u o j a informacinius renginius Mažeikių rajono gyventojams, skirtus vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ pristatymui. 1. 2015-11-03, 14 val. Tirkšlių seniūnijos salėje, Dariaus ir Girėno g. 24,, Tirkšliai 2. 2015-11-04, 10 val. Reivyčių seniūnijos salėje, Laisvės g. 216, Mažeikiai 3. 2015-11-05, 10 val. Sedos seniūnijos salėje, Baranausko g.1 , Seda 4. 2015-11-05, 17 val. Viekšnių seniūnijos salėje, Tilto g.12, Viekšniai 5. 2015-11-06, 10 val. Laižuvos seniūnijos salėje, Dariaus ir Girėno g. 19, Laižuva 6. 2015-11-06, 13 val. Šerkšnėnų seniūnijos salėje, Vyšnių g. 2, Šerkšnėnai 7. 2015-11-13, 13 val. Mažeikių apylinkės seniūnijos salėje, Stoties 18, Mažeikiai 8. 2015-11-13, 10 val. Židikų seniūnijos salėje, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikai

———————————————————————————————————————————————————————

Š.m. rugsėjo 30 dieną baigiamas įgyvendinti projektas “Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategija”. Nuo 2009 m. liepos 16 dienos buvo įgyvendinti 54 ne pelno projektai pagal Leader priemonę “Kaimo atnaujinimas ir plėtra” ir 16 pelno projektų pagal priemonę “Kaimo vietovių verslo ir (arba) turizmo veiklos skatinimas”. Projektų metu buvo sukurtos 57 darbo vietos. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė pradeda įgyvendinti projektą “Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės strategijos rengimas, bendradarbiavimo stiprinimas ir pareiškėjų gebėjimų stiprinimas”.

———————————————————————————————————————————————————————

2015 m. rugpjūčio 6 d. įvykusio Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės visuotinio susirinkimo metu vienbalsiai buvo pritarta „2015 – 2020 m.

reikalavimai, akcentuotos duomenų rinkimo problemos, pristatytos demografinės, migracijos, ekonominės bei socialinės analizės duomenys ŠVLVVG teritorijoje. vietos plėtros strategijai“. Susirinkimo metu ŠVLVVG nariams buvo pristatyti strategijų vertinimo

Iš parengtos SSGG analizės buvo įvardintos stiprybės (teritorijos geografinė padėtis, demografiniai, darbo užmokesčio rodikliai, užsienio investicijos, aktyvios bendruomenės), silpnybės (gyventojų skaičiaus bei jų užimtumo mažėjimas, žemas kaimo gyventojų išsilavinimo lygis, mažos gyvenvietės), galimybės (verslo plėtra, galimybės kurti naujas darbo vietas, plėsti socialinių paslaugų tiklą, palankios sąlygos ūkininkauti, pritaikyti kultūros įstaigas vietos bendruomenių poreikiams) ir grėsmės (mažėjantis jaunimo ir darbingų žmonių skaičius, dėl visuomenės senėjimo didėjantis socialinių paslaugų poreikis ir kt.). Vietos plėtros strategijas naujajam periodui pateikti Žemės ūkio ministerijai reikia iki 2015 m. rugsėjo 30 d. Naujojo finansavimo pradžios galima tikėtis 2016 metais.

———————————————————————————————————————————————————————

2015 m. liepos 8-9 dienomis organizuojami Utenos VVG mokymai „Bendradarbiavimo gairių su Šiaurės Vakarų Lietuvos  VVG  rengimas, remiantis sukaupta praktine  patirtimi“. Darbotvarkė

 

———————————————————————————————————————————————————————

Birželio 3 d. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veikos grupė pakvietė VVG narius bei vietos projektų vykdytojus, partnerius ir Mažeikių rajono savivaldybės vadovus į konferenciją „2015–2020 metų finansavimo galimybės Mažeikių rajone“. Gausus dalyvių būrys, rodantis didelį susidomėjimą VVG veikla, labai pradžiugino organizatorius. Konferencijos dalyvius  pasveikino VVG pirmininkė ir suteikė žodį svečiams: Mažeikių rajono mero pavaduotojai Sigutei Bernotienei, Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Telšių teritorinio skyriaus vedėjai Laimai Mikalauskienei, seimo nario patarėjui Česlovui Čyžui, ilgamečiui VVG nariui, buvusiam rajono merui Jonui Siminkevičiui. Toliau…

 

———————————————————————————————————————————————————————

ŠVL VVG glaudžiai bendradarbiauja su Utenos rajono VVG. Šiobendradarbiavimo rezultatas – įgyvendinamas projektas „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje“, kurio dėka VVG atstovai susipažįsta su šių regionų amatais. Šių metų vasarį uteniškiai lankėsi pas mus, o balandžio 20–21 d. mūsų rajono bendruomenių atstovai vyko į Uteną susipažinti su Aukštaitijos amatais ir pasimokyti puodų žiedimo bei medžio drožybos meno. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektą „Vietos plėtros 2008–2014 m. strategija“ Nr. 4VP-KE-08-1-003626, 2015 m. balandžio 17–19 dienomis organizavo kelionę į Lenkiją, kurios tikslas – susipažinti su vietos bendruomenių projektais, pasisemti patirties ir naujų idėjų. ŠVLVVG valdybos narių sprendimu, dalyvauti šiame informaciniame renginyje buvo deleleguoti 25 asmenys: VVG nariai, bendruomenių ir savivaldos atstovai,  administracijos darbuotojai. Toliau….

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje“ kartu su Utenos regiono ir Anykščių vietos veiklos grupėmis. Projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes Utenos ir Mažeikių rajonuose, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Įgyvendinant projektą yra numatomi dviejų dienų edukaciniai mokymai Utenoje: 1. Balandžio 20 d. susipažinti su drožėjo amatu supažindins ir mokys tautodailininkas Gediminas Kairys, medžio drožėjas, turintis tautinio paveldo sertifikatą. 2. Balandžio 21 d. su puodų žiedimo amatu supažindins ir mokys tautodailininkas Vytautas Valiušis, senojo puodžiaus amato puoselėtojas, daugelio respublikinių, tarptautinių parodų dalyvis. Mokymo dalyvių skaičius – 5 asmenys. Kelionės, nakvynės, mokymo ir maitinimo išlaidos bus apmokamos iš projekto lėšų. Kviečiame registruotis dalyvauti mokymuose Utenoje iki 2015-04-07 dienos el.p.: svlvvg@gmail.com. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis – 8 679 84007, Donata. Įgyvendinant projektą yra numatomi dviejų dienų edukaciniai mokymai Utenoje:1. Balandžio 20 d. susipažinti su drožėjo amatu supažindins ir mokys tautodailininkas Gediminas Kairys, medžio drožėjas, turintis tautinio paveldo sertifikatą.2. Balandžio 21 d. su puodų žiedimo amatu supažindins ir mokys tautodailininkas Vytautas Valiušis, senojo puodžiaus amato puoselėtojas, daugelio respublikinių, tarptautinių parodų dalyvis. Mokymo dalyvių skaičius – 5 asmenys. Kelionės, nakvynės, mokymo ir maitinimo išlaidos bus apmokamos iš projekto lėšų.Kviečiame registruotis dalyvauti mokymuose Utenoje iki 2015-04-07 dienos el.p.: svlvvg@gmail.com. Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis – 8 679 84007, Donata. PROGRAMOS 1 DIENA, 2 DIENA.

 

———————————————————————————————————————————————————————

Anketa skirta 2015-2020 metų strategijos rengimui. Apklausa skiriama turintiems ar planuojantiems pradėti verslą. Esminė šios strategijos rengimo nuostata yra siūlymai iš „apačios“. Norėtume gauti Jūsų kaip verslo atstovų veiklos trumpą pristatymą ir nurodytas problemas, kurių pašalinimas skatintų sėkmingą verslą. http://www.publika.lt/apklausa-15-54fea4842b65d.html

———————————————————————————————————————————————————————

Mieli draugai, ruošiantis naujam 2015 – 2020 metų finansavimo periodui renkami duomenys apie Mažeikių rajono jaunimo poreikius. Labai prašome užpildyti šią anketą: http://www.publika.lt/apklausa-15-530de6c93eb22.html

———————————————————————————————————————————————————————

Mieli pareiškėjai, projektų vykdytojai, pateikus užbaigtų vietos projektų ataskaitas, bus atliekamos patikros. Kviečiame susipažinti su Užbaigtų vietos projektų patikrų vietoje grafiku.

———————————————————————————————————————————————————————

Tarpteritorinio projekto „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“ baigiamasis renginys Vasario 27-ąją Akmenės rajone Ventoje įvyko tarpteritorinio projekto „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“ baigiamasis renginys. Renginyje dalyvavo Akmenės, Joniškio ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės kartu su projekto partneriais bendruomenių nariais.

Susirinkusius pasveikino ir bendros veiklos planus pristatė naujai įkurtos asociacijos „Draugystės pynė“ pirmininkė Genovaitė Mačiuvienė. Buvo pristatytas Ventą, Skaistgirį ir Tirkšlius pristatantis leidinys. Renginio metu dainavo Skaistgirio moterų grupė „Retro“, skaistgirietis Henrikas Rudauskas, Ventos miestelio saviveiklininkai. Susirinkusius sujaudino ir sužavėjo garbaus amžiaus Tirkšlių gyventojos sukurtas ir perskaitytas eilėraštis. Nuo šiol į Ventoje, Skaistgiryje, Tirkšliuose vykstančius renginius visada bus kviečiami draugai. Informaciją apie projektą rasite: https://svlvvg.lt/projektas-%E2%80%9Eventa-skaistgirys-tirksliai-%E2%80%93-buriames-bendrai-veiklai%E2%80%9C-paraiskos-registracijos-nr-4t%E2%80%94ks-12-1-0003-pr001/

———————————————————————————————————————————————————————

Vasario 19 dieną yra organizuojami Tošininkystės mokymai pagal įgyvendinamą projektą:„VIETOS PRODUKTŲ POPULIARINIMAS, AMATŲ IR PASLAUGŲ PLĖTRA AUKŠTAITIJOJE IR ŽEMAITIJOJE“.

Lektorius Vytautas Ramanauskas supažindins ir papasakos apie tošį, savo veiklą, bei vyks užsiėmimai.

Mokymų laikas: vasario 19 diena, 9 val.

Vieta:  Žagarėlės g. 43A Reivyčių k. Mažeikių raj.

Registracija iki 2015-02-18 dienos. 15 val.: 8 679 84007 arba el.p.: svlvvg@gmail.com

———————————————————————————————————————————————————————

Mieli pareiškėjai, kurie jau užbaigėte vietos projektus, prašome visų užpildyti ataskaitą už 2014 metus. (Užbaigto projekto metinė ataskaita.) Ataskaitas pateikti prašome iki 2015 m. sausio 30 d.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. vasario 19 d. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė įgyvendindama projektą „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje“ kartu su Utenos regiono ir Anykščių vietos veiklos grupėmis organizuoja tošininkystės mokymus.  Projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes Utenos ir Mažeikių rajonuose, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje. Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.

———————————————————————————————————————————————————————

Vasario 3 dieną įvyko ŠVLVVG konferencija „LEADER metodo įgyvendinimo patirtis Mažeikių rajone“ skirta baigiamam įgyvendinti projektui „ŠVLVVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijos įgyvendinimui“  pristatyti ir apibendrinti. Daugiau…

———————————————————————————————————————————————————————

Praėjusią savaitę Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės suburti Mažeikių rajono bendruomenių lyderiai, seniūnai, švietimo, kultūros darbuotojai lankėsi Pakruojo rajone. Išvykos metu buvo aplankyta vietos veiklos grupė „Pakruojo rajono partnerystė“. Susitikimo metu buvo apžiūrimi vietos projektai „Pastatų rekonstrukcija pritaikant Sigutėnų kaimo bendruomenės reikmėms“, „Jovarų kaimo bendruomenės administracinio pastato statyba“, „Pakruojo kaimo bendruomenės namų atnaujinimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“. Vyko diskusija vietos plėtros strategijų įgyvendinimo patirties, veiklos gerinimo ir perspektyvų klausimais. Straipsnis Pakruojo rajono laikraštyje “Auksinė varpa”. Nuotraukas galima rsati Šiaurės vakarų Lietuvos VVG Facebook paskyroje.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. vasario 3 d. Stoties g. 18, (2 aukšto salėje) Mažeikiuose, vyks konferencija „LEADER metodo įgyvendinimo patirtis Mažeikių rajone“.  Darbotvarkė

———————————————————————————————————————————————————————

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. 8 ne pelno projektams. Susipažinti su taisyklėmis galima čia: https://svlvvg.lt/apie-mus/projektai/8-kvietimo-informacija/

———————————————————————————————————————————————————————

2014 m. lapkričio 28 d.  Utenoje įvyks vietos produktų mugė pagal teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje“, kurį įgyvendina Utenos rajono, Anykščių rajono ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės. Mugėje kviečiame dalyvauti Mažeikių rajono amatininkus, nes tai puiki galimybė pristatyti savo darbus Utenos krašto žmonėms. Daugiau informacijos galite gauti telefonais: 8 (443) 35279 ir mob. 8 (679) 51199. Utenos krašto vietos produktų mugės plakatas

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuoja mokymus, pagal 3 veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir  pagal 4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymai vyks:

Mažeikių r. savivaldybės posėdžių salė, adresas: Stoties g. 18, LT 89226 Mažeikiai(2 aukšto salė): Emocinis intelektas ir jo taikymas sprendžiant bendruomenės problemas. Stresas, jo supratimas ir įveika 2014-11-11, 2014-11-12, 2014-11-14 dienomis nuo 9 val. iki 17 val. Bendruomeniškumo stiprinimas ir bendravimas, konfliktinių situacijų sprendimas. Mažeikių „Ventos“ progimnazija, mokyklos salėje, adresas: Pavenčių g. 15, 89184 Mažeikiai 2014-11-13, nuo 9 val. iki 17 val.

———————————————————————————————————————————————————————

2014 m. spalio 30 d. (ketvirtadienį) Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centre įvyko Tarptautinė konferencija „10 prasmingų kaimo plėtros metų“. Konferencijoje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės atstovai, Žemės ūkio ministerijos ir NMA, LEADER centro atstovai taip pat svečiai iš Utenos, Anykščių, Telšių, Pakruojo, Rietavo, Akmenės VVG ir bendruomenių, verslo, seniūnijų atstovai, partneriai iš Latvijos Abulas vietos veiklos grupės.

Konferencijos pradžioje buvo parodytas filmas, kuriame buvo pristatyta Šiaurės vakarų Lietuvos VVG veiklos istorija, „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategija“ kūrimo ir įgyvendinimo kelias bei įgyvendinami ir įgyvendinti projektai. Mažeikių rajono gyventojai dalinosi patirtimi apie tai kokią naudą gavo dalyvaudami „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Šiaurės vakarų Lietuvos VVG organizuojamuose mokymuose. Apie 10 veiklos metų savo prisiminimais pasidalijo ŠVLVVG pirmininkė Loreta Rubežienė. 2014 metų rugsėjo 10 d. sukako 10 metų nuo šio grupės veiklos pradžios. Per šį laikotarpį, subūrusi stiprią komandą ir kaimo aktyvius žmones vietos veiklos grupė parengė ir įgyvendino Bandomąją integruotą strategiją bei šiuo metu baigia įgyvendinti Vietos plėtros strategiją. Konferencijos metu buvo įteikti ŠVLVVG valdybos padėkos raštai  devyniems VVG nariams, kurie 10 metų dalyvavo VVG veikloje. Apie LEADER poveikį kaime kalbėjo  Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus vedėja, Kristina Indriošienė, o 2014 – 2020 metų perspektyvas pristatė UAB Verslo strategija ir projektai atstovė, Jūratė Čiuknaitė. Daugiau akimirkų čia.

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė dėkoja visiems, kurie padėjo ir prisidėjo, kad išaugintos ir subrandintos svajonės taptų realiais darbais, kurių tikslas – augantis žmogus.

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė švenčia savo 10 metų veiklos sukaktį ir dovanoja Deivydo Zvonkaus ir Telšių Smaragdinio choro koncertą Mažeikių rajono gyventojams.

Koncertas vyks spalio 30 d. (ketvirtadienis) 17 val. Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Didžiojoje salėje, Naftininkų g. 11, 89239 Mažeikiai. Koncertas nemokamas.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. rugsėjo 13 d. įvyko Tirkšlių estrados atidarymas pagal projektą “Venta, Skaistgirys,

Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai”. Projekto metu Tirkšlių pušyne įrengta poilsio zona (lauko šokių aikštelė, vasaros estrada, suoliukai) ir sporto aikštynas (pliažinio tinklinio aikštelė. Projekto atidarymo metu savo pasirodymus surengė modernaus šokio studija “Niuansas” ir ansamblis iš Skaistgirio “Retro”. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės pirmininkė Loreta Rubežienė išreiškė viltį, kad nauja estrada ir poilsio zona džiaugsis ne tik tirkšliškiai, bet ir miestelio svečiai, tuo pačiu saugos ir prižiūrės, nes ji priklauso visiems žmonėms. Daugiau akimirkų čia.

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kolektyvas šiandien dalyvavo Urkvikių kultūros centre organizuotoje edukacinėje programoje, kurios metu buvo  pristatytas filmas ir duonos kepimo tradicija.

———————————————————————————————————————————————————————

2014 m. rugsėjo 13 dieną (šeštadienis), 17 val. 30 min. Tirkšlių pušyne vyks –Tirkšlių vasaros estrados atidarymas. Vasaros estrados atidarymą organizuoja – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kartu su partneriais Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupe ir Akmenės rajono vietos veiklos grupe įgyvendindamos bendrą projektą „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“.

Kviečiame dalyvauti.

———————————————————————————————————————————————————————

Daugiau dar daugiau informacijos galite rasti Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Facebook paskyroje:https://www.facebook.com/mazeikiuvvg

———————————————————————————————————————————————————————

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas Nr. 7 pelno siekiantiems projektams. Susipažinti su taisyklėmis galima čia: https://svlvvg.lt/apie-mus/projektai/7-kvietimo-informacija/

———————————————————————————————————————————————————————

2014 m. rugpjūčio 15 d.  Mažeikių r. Viekšnių miesto vasaros estradoje vykusioje – Molio šventėje -2014 dalyvavo Utenos regiono vietos veiklos grupė kartu su partneriais Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe ir Anykščių rajono vietos veiklos grupe, įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje“.

Šventės metu savo dirbinius pristatė Aukštaitijos ir Žemaitijos tautodailininkai kartu su Mažeikių rajono tautodailininkais.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. liepos 12 dieną Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kartu su Mažeikių rajono bendruomenių sąjunga dalyvavo 10-ajame tradiciniame Respublikiniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje Dubysos slėnyje, Ariogaloje.  Sąskrydžio metu vyko kaimo bendruomenių prisistatymas, kurių metu šoko, dainavo ir vaidino įvairūs kolektyvai ir bendruomenės iš visos Lietuvos. Daug dėmesio susilaukė ir Mažeikių rajono kaimo bendruomeniųkiemelis bei pristatymas. Taip atstovai iš Mažeikių kaimo bendruomenių dalyvavo aktyviai sporto rungtyse bei gavo apdovanojimą už dalyvavimą.

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG nuoširdžiai dėkoja visoms puikiai pasirodžiusios  kaimo bendruomenių atstovams ir bendruomenės pirmininkei Rūtai Narmontienei už gerą nuotaiką, puikius pasirodymus bei prisistatymus.

———————————————————————————————————————————————————————

2014-06-05 INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI KVIETIMAS NR. 6

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad  š. m.  birželio 7 dieną Šiaurė vakarų Lietuvos VVG kolektyvas ir Tirkšlių seniūnijos ir  bendruomenės atstovai dalyvavo  įgyvendinamo bendro projekto „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“ Skaistgirio miestelyje, Skaistgirio parko estrados atidarymas. Šiam parkui 2009 m. suteiktas jo įkūrėjo Jono Viliūno vardas.Įgyvendinant projektą buvo atnaujinta estrados  aikštelės danga, įrengti suolai estrados žiūrovams, atnaujintos estrados sienos, atnaujinti laiptai į estradą. Atidarymo proga projekto partneriai sveikino Skaistgirio bendruomenę ir džiaugiasi atnaujinta ir įrengta parko estrada. Akimirkas iš renginio galima rasti čia.

Š.m. numatomas tolesnis projekto įgyvendinimas Ventos ir Tirkšlių estradų atidarymas. Plačiau apie projektą…

———————————————————————————————————————————————————————

Teritorinis bendradarbiavimo projektas finansuojamas pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje“

Projekto koordinatorius: Utenos regiono vietos veiklos grupė

Projekto partneriai: Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, Anykščių rajono vietos veiklos grupė.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes Utenos ir Mažeikių rajonuose, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje. Daugiau apie projektą…

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG organizavo š. m.  kovo 28 dienos išvyką į Kėdainių rajoną. Kelionės metu susitikome su Kėdainių rajono VVG pirmininke Aušra Vaidotiene, kuri pristatė VVG veiklą vykdomą Kėdainių rajone ir darbą su bendruomenėmis. Pirmininkė pasakojo, kad projektų metu buvo sukurtos teminių kaimo legendos, atgaivinami amatai, tai kaimo vietovei būdingi tautiniai valgiai, rankdarbiai, organizuojamos šventės ir edukacinės programos. Teminių kaimų sukūrimo projektų  tikslas – išsaugoti kaimus, tautinį paveldą ir sukurtiverslus, kurie padėtų išsilaikyti bendruomenėms įsikūrusioms kaime. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir kelionės dalyviai aplankė dvi bendruomenes, kurios pristatė savo veiklas, vykdomas edukacines programas. Pirmoji bendruomenė yra įsikūrusi Nociūnuose ir yra parengusi edukacinę programą „Nociūnų muilinyčia“. Kita aplankyta bendruomenė įsikūrusi Pelėdnagių seniūnijoje, kurioje įrengtos patalpos virtuvei, muziejui ir bendruomenės centrui.  Kelionės dalyviams buvo pristatyti įvairūs žaidimai, dainos, amatai bei pateikti vietovei būdingi patiekalai.

Kelionė finansuojama iš projekto „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ lėšų.

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuojami Viešųjų pirkimų mokymai, kurie vyks:

Laikas: 2014-03-12 d. Nuo 9 val. iki 17 val. Adresu, Stoties g. 18 (2 aukšto salė), Mažeikiai (pagal 4 sritį).

Laikas: 2014-03-13 d. Nuo 9 val. iki 17 val.Šerkšnėnų daugiafunkcinio centro patalpose, Vyšnių g. 4, Šerkšnėnai (pagal 4 sritį).

Laikas: 2014-03-14 d. Nuo 9 val. iki 17 val.  Adresas: Stoties g. 18 (2 aukšto salė), Mažeikiai (pagal 3 sritį).

Išankstinė registracija būtina 8 679 84007, 21323, vietų skaičius ribotas.

———————————————————————————————————————————————————————

Įgyvendintas projektas “Mažeikių rajono Grūstės koplyčios remontas”

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008 – 2014 m. strategija“ Kaimo atnaujinimas ir plėtra (LEADER metodu) prioriteto „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui ir socialinės atskirties mažinimui“  priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui” baigė įgyvendinti projektą  „Mažeikių rajono Grūstės koplyčios remontas”. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad 2014 m. kovo 6 d. 16 val. Tirkšlių seniūnijos salėje, (adresu S.Dariaus ir S.Girėno g. 24, Tirkšliai) bus pristatomas projektas „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai –buriamės bendrai veiklai“.

Projekto koordinatorius – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė.                                                                                                                                       

Projekto partneriai – Akmenės rajono vietos veiklos grupė ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė. Įgyvendinant projektą bus įrengta:paplūdimio tinklinio aikštelė, lauko suolai, šokių aikštelė ir estrada, aikštelės apšvietimas ir aparatūros pasijungimo taškai. Pastatyti lauko treniruokliai. Projekto vertė: 182 317,00 Lt. Kontaktinis telefonas dėl informacijos 8 679 84005.

———————————————————————————————————————————————————————

Gerb. pareiškėjai, KVIETIMAS NR 6

 1. „Kaimo vietovių verslo ir (arba) turizmo veiklos skatinimas“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) taisyklės
 2. „Kaimo vietovių verslo ir (arba) turizmo veiklos skatinimas“ (kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra) taisyklės Maksimali paramos suma 1 projektui iki 60 000 Lt. Finansuojama iki 75 proc. atsižvelgiant į specialiosiose taisyklėse numatytus reikalavimus pareiškėjams. Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis 2013-10-21 iki 2014-03-31 d. Vietos projektų paraiškos priimamos: Laisvės g. 39 – 1 (102, 109 kab.), 89227 Mažeikiai. Kontaktinis telefonas: (8 443) 35279, (8 443) 21323.

———————————————————————————————————————————————————————

2014 m. vasario 25 d. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktorius įsakymu Nr. BR1-135 patvirtino IĮ “Natūrali tekstilė” projektą Nr. LEADER-13-ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVA-06-001 “IĮ “Natūrali tekstilė” gamybos našumo didinimas”. Patvirtinta paramos lėšų suma – 60 000,00 Lt (šešiasdešimt tūkstančių litų). Projekto metu planuojama įsigyti siuvinėjimo mašiną.

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuoja mokymus, pagal 3 veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“ ir  pagal 4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymai vyks:

Eil. Nr. Pavadinimas Vieta Laikas
Mokymai pagal 3 veiklos sritį „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“
1. Vietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos įvertinimas, vietos teritorijos SSGG parengimas, poreikių identifikavimas Mažeikių Apylinkės Seniūnija, Adresas: Stoties g. 18, LT 89226 Mažeikiai(2 aukšto salė) 2014-01-28, nuo 9 val. iki 17 val.
2. Vietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos įvertinimas, vietos teritorijos SSGG parengimas, poreikių identifikavimas Mažeikių Apylinkės Seniūnija, Adresas: Stoties g. 18, LT 89226 Mažeikiai(2 aukšto salė) 2014-01-30, nuo 9 val. iki 17 val.
Mokymai pagal 4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“
3. Vietos teritorijos išorinės, vidinės aplinkos įvertinimas, vietos teritorijos SSGG parengimas, poreikių identifikavimas Laisvės g. 216,  Mažeikiai, LT-89305 (seniūno kabinetas) 2014-01-27, nuo 9 val. iki 17 val.
4. Vietos situacijos analizė Šerkšnėnų daugiafunkcinis centro patalpose, Vyšnių g. 4, Šerkšnėnai 2014-01-29, nuo 9 val. iki 17 val.

———————————————————————————————————————————————————————

Kviečiame kreiptis paramos verslui kaime

Kviečiame kreiptis dėl paramos verslo kūrimai ir plėtrai kaimo vietovėje Mažeikių rajone. Maksimali paramos suma 1 projektui iki 60 000 Lt. Finansuojama iki 75 proc.

Tinkami vietos projektų paraiškų teikėjai:

 1. veikiantis ar naujai įsteigtas privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus (toliau – labai maža įmonė);
 2. kaimo gyventojas, fizinis asmuo, kuris ne mažiau kaip vienus metus iki paramos paraiškos pateikimo nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje.

Remiamos veiklos nurodytos priede, kaip paramos kreipiasi įmonė Nr. 1, kai paramos kreipiasi fizinis asmuo Nr. 2.

Daugiau informacijos adresu: Laisvės g. 39 – 1 (102, 109 kab.), 89227 Mažeikiai. Tel.: 8 679 84007, (8 443) 21323 arba el. p.: svlvvg@gmail.com

———————————————————————————————————————————————————————

2014 m. sausio 9 d. Raudondvaryje vyko Vietos veiklos grupių tinklo konferencija. Jos metu buvo aptartos vietos veiklos grupių strategijų įgyvendinimas ir ateities perspektyvos. Kviečiame susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos krypties “LEADER metodo įgyvendinimas” priemonių įgyvendinimo apžvalga

———————————————————————————————————————————————————————

Lapkričio 22 d. Renavo dvaro rūmuose, Mažeikių rajone, vyko tarptautinė konferencija „Mobili meno paroda Baltijos šalyse“, kurioje aptarti to paties pavadinimo projekto įgyvendinimo Latvijoje ir Lietuvoje rezultatai. Pristatyta baigiamoji paroda, kurioje eksponuojama keturiolikos projekto dalyvių tapybos darbai, sukurti šiais metais plenerų Latvijoje ir Lietuvoje metu. Toliau…

 

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė organizuoja mokymus pagal projektą „ŠVL VVG IR POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS, AKTYVUMO SKATINIMAS IR TELKIMAS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJAI ĮGYVENDINTI“ NR. 4PV-KE-09-2-001645-PR001. Informaciją apie mokymus galite rasti čia.

———————————————————————————————————————————————————————

Gerb. pareiškėjai,

Kviečiame susipažinti su informacija KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 6:

 1. KVIETIMAS NR 6 2. „Kaimo vietovių verslo ir (arba) turizmo veiklos skatinimas“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) taisyklės 3. „Kaimo vietovių verslo ir (arba) turizmo veiklos skatinimas“ (kaimo gyventojo individualiojo verslo kūrimas ir (arba) plėtra) taisyklės

Maksimali paramos suma 1 projektui iki 60 000 Lt. Finansuojama iki 75 proc. atsižvelgiant į specialiosiose taisyklėse numatytus reikalavimus pareiškėjams. Vietos projektų paraiškų rinkimo laikotarpis 2013-10-21 iki 2014-03-31 d. Vietos projektų paraiškos priimamos: Laisvės g. 39 – 1 (102, 109 kab.), 89227 Mažeikiai. Kontaktinis telefonas: (8 443) 35279, (8 443) 21323.

———————————————————————————————————————————————————————

Lapkričio 7 d. Sedos kultūros centre buvo atidaryta paroda nutapyta tarptautinės stovyklos Plinkšėse metu. Tai jau prieš paskutinė paroda pagal projektą “Mobili meno paroda Baltijos šalyse”. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nori padėkoti Sedos kultūros centro darbuotojams už šiltą priėmimą gražiai suremontuotose patalpose bei gausiai susirinkusiems sediškiams. Kviečiame visus Sedos gyventojus ir svečius apsilankyti parodoje. Paroda bus eksponuojama dvi savaites. Nuotraukas galime rasti čia…

———————————————————————————————————————————————————————

Tarptautinio projekto „Mobili meno paroda Baltijos šalyse“ Plinkšėse vykusioje stovykloje nutapyti  darbai  lapkričio 7 d. pradedami eksponuoti  Sedos kultūros centre, adresu Dariaus ir Girėno g. 2, Seda. Paroda atidaroma 14 val. Maloniai kviečiame visus norinčius apžiūrėti parodą į Sedos kultūros centrą. Paroda Sedos kultūros centre bus eksponuojama dvi savaites, o vėliau persikels į Renavo dvaro rūmus.

Parodos nemokamos.

———————————————————————————————————————————————————————

DĖMESIO!

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras vėl skelbia Respublikinio kaimo vaikų ir jaunimo konkurso „Po tėviškės dangum 2013“ pradžią. Šiais metais tema – „Renkuosi žemės ūkio profesiją!“. Užduotis – sukurti žemdirbiškos profesijos ar specialybės reklamą. Siunčiame konkurso aprašymą ir dalyvio anketą.  Prašytume pagal galimybes išplatinti šią informaciją savo informacijos sklaidos priemonėmis. Darbai priimami iki lapkričio 25 d. Susipažinkite su konkurso reikalavimais ir būtinai dalyvaukite!  Prizai – planšetiniai kompiuteriai.

Kvietimas dalyvauti konkurse. Dalyvio anketa

 

———————————————————————————————————————————————————————

2013 m. rugsėjo 25 d. 15 val. adresu Laisvės g. 8, Mažeikių rajono savivaldybė (2 aukšto salė)  įvyks Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės ir potencialių vietos projektų pareiškėjų susitikimas, kurio metu bus aptariami šie klausimai:

 1. Dėl vietos projektų paraiškų pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės kvietimus situacijos aptarimo.
 2. Dėl sąskaitų apmokėjimo būdo taikymo pareiškėjams Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės Kvietimų Nr. 2, Nr. 4, Nr. 5 dokumentacijoje.
 3. Dėl informacijos pateikimo dėl organizuojamų mokymų skirtų potencialiems vietos projektų vykdytojams.
 4. Kiti klausimai.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

———————————————————————————————————————————————————————

Tarptautinio projekto “Mobili meno paroda Baltijos šalyse” stovyklos Lietuvoje, Plinkšėse metu dalis nutapytų darbų nuo rugsėjo 12 d. 14 val. bus pradėti eksponuoti Mažeikių r. Krakių pagrindinėje mokykloje. Mielai kviečiame visus norinčius apžiūrėti parodą. Paroda Mažeikių r. Krakių pagrindinėje mokykloje bus eksponuojama iki š. m. spalio 1 d., o po to darbai bus eksponuojami Sedos kultūros centre, Židikų Marijos Pečkauskaitės mokykloje ir Renavo dvaro rūmuose. Parodos nemokamos! Kviečiame apsilankyti!

Akimirkas iš parodos atidarymo galima rasti čia…

———————————————————————————————————————————————————————

Užbaigti dar du vietos projektai – Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektas „Administracinio pastato, esančio adresu Vyšnių g. 2, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., rekonstrukcija“ ir Mažeikių r. Daubiškių pagrindinės mokyklos projektas „Sporto aikštyno statyba Palnosų kaime prie Daubiškių pagrindinės mokyklos“. Daugiau informacijos apie šiuos įgyvendintus projektus galima rasti čia…

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG kviečia visus į tarptautinę tapybos darbų parodą, kuri prasidės 2013 m. rugsėjo 3 d. 14 val. Viekšnių bibliotekoje. Paroda veiks iki 2013 m. spalio 1 d. Vėliau darbai bus eksponuojami Mažeikių r. Krakių pagrindinėje mokykloje, Sedos kultūros centre, Židikų Marijos Pečkauskaitės mokykloje ir Renavo dvaro rūmuose. Parodos nemokamos. Kviečiame apsilankyti! Daugiau informacijos galima rasti čia…

———————————————————————————————————————————————————————

Rugpjūčio 20 dieną Plinkšėse, Mažeikių rajone, visuomenei buvo pristatyta

tarptautinė „Mobili meno paroda Baltijos šalyse“, kuri buvo vykdoma pagal Tarptautinio bendradarbiavimo projektų, finansuojamų ES pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę ,,Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Projektas “Mobili meno paroda Baltijos šalyse” įpusėjo. Rugpjūčio 16 d. prasideda antroji stovykla menininkams. Antroji stovykla organizuojama Šiaurės vakarų Lietuvos VVG vyks Plinkšėse. Į stovyklą atvyksta menininkai iš Latvijos, Smiltenės rajono. Projekto dalyviai tapys ir keisis patirtimi iki rugpjūčio 21 d. Parodos programa

———————————————————————————————————————————————————————

Prieš akis – balta drobė, teptukas rankose, – konkreti užduotis – nupiešti dvarą. Ir tokia nežinomybė – kur ta horizonto linija, kur tas atskaitos taškas….  Ar jums yra tekę tai išgyventi? Ir staiga tu supranti, kad tai ne tik tavo asmeninė užduotis. Tau į pagalbą atskuba visa būsimų dailininkų komanda; padrąsinantys žvilgsniai, galų gale  mesta frazė: ,,Nesakyk, kad nemoki piešti, jei  nupiešei tokį eskizą!“ Paėjėjęs  latvis senukas atsisuka, peržegnoja tave iš tolo ir pasako: ,,Po valandos ateisiu pažiūrėti, kaip sekasi“. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Šiandien (birželio 28 d.) išlydėjome Mažeikių rajono delegaciją į Latvijos Smiltenes rajoną dalyvauti stovykloje pagal projektą “Mobili meno paroda Baltijos šalyse”. Projekto dalyviai 6 dienas tapys Meri muiza dvare padedami profesionalų, o nutapyti darbai bus eksponuojami Latvijoje. Dalyviai taip pat turės progą susipažinti su Smiltenes rajonu ir kultūra.

———————————————————————————————————————————————————————

2013 m. birželio mėn. 8-13 dienomis Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, įgyvendindama projektus „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001, „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategija“ Nr. 4VP-KE-08-1-003626-PR001, organizavo tarptautinį seminarą – kelionę į Nyderlandus. Kelionės tikslas – vietos projektų vykdytojus, Šiaurės

vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybą ir narius supažindinti su kitų organizacijų patirtimi bei jų įgyvendinamais projektais Nyderlanduose, finansuojamais iš Leader programos lėšų bei pasisemti minčių ir idėjų naujai strategijai parengti ir įgyvendinti. Susitikimų metu buvo pristatyti projektai, kurių dėka Olandijos kaimiškosios vietovės, kuriose vyrauja žemės ūkis, tapo patrauklios vietos ir užsienio turistams. Šių projektų dėka šalia žemės ūkio veiklos atsirado kaimo turizmo verslas, buvo sutvarkyti istoriniai, architektūrinę bei kultūrinę vertę turintys pastatai, kaimiškos vietovės išsaugojo savo unikalumą. Kaip susitikimo metu minėjo Oenie Krist, LEADER projektų atstovas iš Municipality het Bildt vietovės: „svarbu idėja ir tikslo siekimas. Kelias nėra lengvas, bet rezultatai akivaizdūs“.

———————————————————————————————————————————————————————

2013-06-19 Akmenėje įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos, Akmenės rajono, Joniškio partnerystės vietos veiklos grupių, Akmenės rajono savivaldybės, šių vietos bendruomenių atstovų, seniūnų susitikimas, kuriame buvo aptartas bendrai įgyvendinamas tarpteritorinis projektas „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“. Bendra projekto vertė – 546 592,60 Lt. Susitikimo metu partneriai aptarė projekto veiklas, įgyvendinimo veiksmus. Projekto įgyvendinimo teritorija apima dalį Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijos. Įgyvendinant šį projektą Tirkšliuose numatoma įrengti paplūdimio tinklinio aikštelę, lauko suoliukus, šokių aikštelę ir estradą, sutvarkyti aikštelės apšvietimą, aparatūros pasijungimo taškus, pastatyti lauko treniruoklius.Projekto partneriai planuoja daug bendrų veiklų ne tik projekto įgyvendinimo laikotarpiu, bet ir jam pasibaigus.

2013-06-14 įvyko susitikimas su tarptautinio projekto „Mobili meno paroda Baltijos šalyse“ dalyviais, kurio tikslas susipažinti projekto dalyviais, pristatyti savo veiklas ir darbus, aptarti planuojamos išvyką į Latvijos Respublikos Abulas lauku partnerība pas projekto partnerius. Šiuo projektu sieksime suteikti kaimiškų vietovių kūrėjams daugiau pasitikėjimo savo jėgomis, paskatinti jų verslumą, suteikti naujų patirčių ir kūrybinių galių, įgyti patirties iš kitos šalies menininkų, kartu pasimokyti iš profesionalių kūrėjų. Suteiksime galimybę praktinių užsiėmimų dėka praplėsti kuriamų darbų asortimentą. Tuo pačiu metu skatinsime kultūrinį turizmą: pristatysime savo kultūrą, papročius, tradicijas, lankytinas vietas ne tik Lietuvoje ir Latvijoje, bet ir Ispanijoje. Pagrindinis tikslas – kaimiškųjų vietovių gyventojams, kurie domisi daile ir (ar) patys kuria, tačiau nėra šios srities profesionalai, suteikti galimybę įgyti daugiau žinių ir įgūdžių dviejų stovyklų metu. Bendra projekto vertė – 50 000 Lt, planuojama projekto pabaiga 2013-12-13.

2013-06-18 skirtas finansavimas dviems teritorinio bendradarbiavimo projektams, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“:

 1. Projektui  „Vietos produktų populiarinimas, amatų ir paslaugų plėtra Aukštaitijoje ir Žemaitijoje“, bendra projekto verte –  294 528,47 Lt. Projekto koordinatorius – Utenos regiono vietos veiklos grupė, projekto partneriai – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė  ir  Anykščių rajono vietos veiklos grupė.
 2. Projektui „Venta, Skaistgirys, Tirkšliai – buriamės bendrai veiklai“, kurio bendra projekto vertė – 546592,60 Lt. Projekto koordinatorius – Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė, projekto partneriai – Akmenės rajono vietos veiklos grupė, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė.

———————————————————————————————————————————————————————

Sedos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos „Vietos plėtros 2008 – 2014 m. strategija“ Kaimo atnaujinimas ir plėtra (LEADER metodu) prioriteto „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas ir pritaikymas bendruomeniškumo ugdymui ir socialinės atskirties mažinimui“  priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovacija ir atnaujinimas, pritaikant juos gyventojų socialinių poreikių tenkinimui“ įgyvendina projektą  „Mažeikių rajono Grūstės koplyčios remontas“. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Informacija: 2013 m. gegužės 6 d. ministro įsakymu buvo patvirtintos paramos kaimo bendruomenėms taisyklės. Aktuali redakcija – http://www.zum.lt/index.php?893811917

Paraiškos bus pradedamos rinkti apie tai paskelbus valstybės žinių priede „informaciniai pranešimai“ planuojama kad tai įvyks ateinantį pirmadienį t. y. gegužės 13 d. ir paraiškos bus renkamos iki birželio 3 d.

———————————————————————————————————————————————————————

ORGANIZUOJAMOS STOVYKLOS BESIDOMINTIEMS DAILE

Projekto „Mobili meno paroda Baltijos šalyse“ tikslas – kaimiškųjų gyvenviečių žmonėms, kurie domisi daile ir (ar) patys kuria, tačiau nėra šios srities profesionalai, suteikti galimybę įgyti daugiau žinių ir įgūdžių dviejų stovyklų metu. Projekto tikslinė grupė – pilnamečiai kaimo gyventojai.

Projekto metu siekiama surinkti po šešis žmones iš Lietuvos Respublikos Mažeikių ir Latvijos Respublikos Smiltenes rajonų, kurie gilins tapybos žinias ir įgūdžius ir dalinsis savo patirtimi vieni su kitais, bei paviešins savo darbus surengtose parodose tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje. Dalyvių meno darbų eksponavimas bus puiki proga realizuoti savo gabumus ir paskata toliau domėtis ir kurti.

Stovykla Latvijoje prasidės š. m. birželio 28 d., o Lietuvoje š. m. rugpjūčio 16 d. Abi stovyklos truks po šešias dienas.

Kiekviena stovykla pasibaigs paroda, kurioje bus eksponuojami stovyklos dalyvių nutapyti darbai. Latvijoje nutapyti darbai bus eksponuojami Latvijoje, o Lietuvoje nutapyti darbai – Lietuvoje. Dar vienas stovyklų produktas – kalendoriai. Planuojami du skirtingi kalendorių maketai: vienas su Latvijoje nutapytais darbais, o kitas su Lietuvoje nutapytais darbai. Spalvoti bloknotai bus išleisti partnerio, su piešiniu iš stovyklos, ant viršelio. Stovyklos, kelionės, apgyvendinimo, maitinimo ir dailės reikmenų išlaidos bus padengtos iš projekto „Mobili meno paroda Baltijos šalyse“ lėšų. Projekto metu nutapyti darbai liks Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupėje.

KVIEČIAME NORINČIUS DALYVAUTI REGISTRUOTIS iki š. m. gegužės 31 d.! Registruotis el. paštu svlvvg@gmail.com atsiunčiant motyvacinį laišką, bei užtikrinant galimybę sudalyvauti abiejose stovyklose!

———————————————————————————————————————————————————————

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 23 d. įsakymu “Dėl Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo” Nr. BR1-462 buvo patvirtintas finansavimas 13 projektų.

———————————————————————————————————————————————————————

2013 m. kovo 15 d. įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės organizuojama tarptautinė konferencija “LEADER metodo įgyvendinimas Mažeikių rajono savivaldybėje: patirtis ir ateities perspektyvos”. Plačiau apie konferenciją…

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuoja mokymus, paramos gavėjams ir potencialiems pareiškėjams pagal 3 „Parama vietos plėtros strategiją įgyvendinantiems asmenims mokyti, konsultuoti“  ir  4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymų informacija.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. kovo 22 d. (penktadienį), 11 val. LR Žemės ūkio ministerijos organizuojama seminarą. Renginys vyks Šiaulių rajono savivaldybės didžiojoje salėje (Vilniaus g.263, Šiauliai). Seminaro temaLEADER metodo įgyvendinimo aktualijos 2013 metais ir 2014 -2020 m. laikotarpio  perspektyvos, užtikrinančios Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos tęstinumą“. Programa.

———————————————————————————————————————————————————————

TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE: PATIRTIS IR ATEITIES PERSPEKTYVOS“

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės organizuoja tarptautinę konferenciją, kuri vyks 2013 m. kovo 15 dieną (penktadienį) Renavo dvaro rūmuose, adresu: Renavo k., Sedos sen., Mažeikių r. Tarptautinės konferencijos metu bus kalbama apie Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus, siekiama pasidalinti gerąja patirtimi ir projektų įgyvendinimo praktika su kitomis Lietuvos VVG, tarptautiniais partneriais ir svečiais. Konferencijos darbotvarkė.

Būtina išankstinė registracija, norintiems dalyvauti konferencijoje el. p. svlvvg@gmail.com arba tel. (8 443) 21323, (8 679) 84007.

———————————————————————————————————————————————————————

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymu “Dėl Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo” Nr. BR1-215 buvo patvirtintas finansavimas 10 vietos projektų.

———————————————————————————————————————————————————————

Sausio 30 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras įsakymu Nr. 3D-90 patvirtino tarptautinį projektą „Mobili meno paroda Baltijos šalyse“ (paraiškos numeris 4TT-KE-12-1-0002-PR001). Projekto pagrindinis tikslas – kaimiškųjų gyvenviečių žmonėms, kurie domisi daile ir (ar) patys kuria, tačiau nėra šios srities profesionalai suteikti galimybę įgyti daugiau žinių ir įgūdžių dviejų stovyklų metu. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. sausio 28-31 dienomis vyksta mokymai Viekšnių, Židikų, Šerkšnėnų, Auksodės vietovėse skirti bendruomenės narių, paramos gavėjų ir potencialių vietos projektų pareiškėjų verslumo skatinimui kaime.  Mokymų tikslas pasidalinti savo praktine patirtimiorganizuojant idėjų įgyvendinimą praktikoje, rengiant idėjos diegimo planus, paslaugos pardavimo ir rinkodaros vystimą projekte, suformuoti stiprią projekto komandą bei remiantis savo patirtimi nurodyti bei patarti ką ir kaip reiktų daryti.

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG (toliau – ŠVL VVG) kviečia kaimo bendruomenes, kitas organizacijas, įmones ir įstaigas tapti ŠVL VVG nariais. Būdami ŠVL VVG nariu, jūs gausite daugiau informacijos apie projektų rengimą ir įgyvendinimą, būsite kviečiami į mūsų įvairius mokymus, keliones bei kitus renginius.

Vadovaujantis 2012-12-10 ŠVL VVG visuotinio narių susirinkimo patvirtintais įstatais turite pateikti prašymą su dviejų esamų narių rekomendacijomis (ŠVL VVG įstatų 18 punktas), organizacijos sprendimą tapti ŠVLVVG juridiniu nariu ir atstovų delegavimą. Šiuos dokumentus prašome pateikti iki vasario 1 d. adresu: Laisvės g. 39-1, Mažeikiai. JURIDINIO ASMENS PRAŠYMO FORMA.

Spendimą dėl naujų narių priėmimo priima ŠVL VVG valdyba. Daugiau informacijos tel. (8 443) 21323 arba (8 443) 95327.

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė įgyvendina „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategiją“, kuriai įgyvendinti skirta 9 110 000 Lt. Per strategijos įgyvendinimo laikotarpį buvo paskelbti 5 kvietimai teikti vietos projektų paraiškas.  1 ir 3 kvietimas buvo skirtas pelno projektams įgyvendinti, tačiau paraiškų nebuvo sulaukta. 2, 4 ir 5 kvietimai buvo skirti pelno ir ne pelno projektams.

2012-ieji metai buvo produktyvūs. 4 kvietimo metu buvo surinkta 25 paraiškos ir su visomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys, projektai įgyvendinami. Taip pat 2012 metais buvo paskelbtas 5 kvietimas, kuris baigėsi lapkričio 2 d., jo metu surinktos 26 paraiškos, šiuo metu jos vertinamos, ruošiamasi vietos projektų atrankos posėdžiams. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuoja mokymus, paramos gavėjams ir potencialiems pareiškėjams pagal 4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymų sąrašas. Kviečiame registruotis į mokymus iki sausio 16 d. elektroniniu paštusvlvvg@gmail.com. Mokymai nemokami!

———————————————————————————————————————————————————————

2012 gruodžio 15 d. 15 val. vyko projekto ,,Pirties pastato, esančio adresu Taikos g. 10, Auksūdžio k. Mažeikių r. sav., paskirties keitimas į bendruomenės namus, atliekant paprastąjį remontą“ atidarymas Auksūdžio kaime, Mažeikių r. Auksūdžio kaimo bendruomenės namų atidaryme dalyvavo Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė L. Rubežienė ir administracijos darbuotojai, Mažeikių rajono savivaldybės atstovai ir kiti svečiai.  Šiaurės vakarų Lietuvos VVG “Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategijos” lėšų skirta paramos suma – 100 000,00 Lt. Bendra projekto vertė – 111 111,00 Lt. Įgyvendinus projektą, buvo įrengti Auksodės bendruomenės namai.

2013 sausio 11 d. 17 val. įvyko Renavo kaimo bendruomenės projekto „Pastato – Kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant Renavo bendruomenės poreikiams“ atidarymas. Skirta paramos suma iš Šiaurės vakarų Lietuvos VVG “Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategijos” lėšų – 150 000,00 Lt. Bendra projekto vertė – 166 667,00 Lt. Renavo benruomenės namų atidarymo šventėje dalyvavo Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė L. Rubežienė ir administracijos darbuotojai, Mažeikių r. savivaldybės atstovai J. Siminkevičius ir R. Paradnikas bei kiti svečiai.

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad 2012-02-08 (penktadienis) įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuoja mokymus, paramos gavėjams ir potencialiems pareiškėjams pagal 3 veiklos sritį. Mokymai vyks:

Tema: Kūrybinių metodų taikymas Šiaurės vakarų Lietuvos VVG.Seminaro tikslas didinti narių sutelktumą, naudojant meno terapijos metodus, valdant ir mažinant įtampą ir stresą. Tai leidžia sukurti saugesnį kontaktą, padeda įveikti gynybines sienas, koreguoti pasipriešinimo mechanizmus. Piešiniai, metaforos, vaizdiniai, leidžia išsakyti ir išgirsti bei priimti žymiai daugiau, negu įprasto verbalinio kontakto metu. Mokysimės bendrauti su savimi ir kitais, nes nuo to priklauso mūsų asmeninio gyvenimo kokybė, efektyvumas ir veiksmingumas bet kokioje veikloje.

Laikas: 2012-01-25 (penktadienis), nuo 9 val. Iki 16 val. Vieta: 1 aukšto salė, Mažeikių poliklinika, Naftininkų g. 9, 89223 Mažeikiai. Kviečiame registruotis į mokymus iki 2012-01-17.

———————————————————————————————————————————————————————

Įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuoja mokymus, paramos gavėjams ir potencialiems pareiškėjams pagal 4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymai vyks tema: Viešieji pirkimai: paprastai (Lektorius: Tomas Vasiliauskas,  UAB „Pokyčių valdymas“).

Data: 2012-12-12 d. (trečiadienis). Laikas: 9.00 val. – 17.00 val.

Data: 2012-12-13 d. (ketvirtadienis). Laikas: 9.00 val. – 17.00 val.

Vieta: Mažeikių r. savivaldybės viešosios bibliotekos salė (1 aukštas). Laisvės g. 31/14, 89223 Mažeikiai.

Išankstinė regitracija būtina elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com. Mokymai – nemokami.

———————————————————————————————————————————————————————

2012 m.  lapkričio 22 dieną Šiaurės vakarų Lietuvos VVG ir rajono bendruomenių, parapijų, seniūnijų, kultūros atstovai, vykdantys vietos projektus,  vyko į Telšių rajoną, kur susipažino su įgyvendintais ir įgyvendinamais projektais, finansuojamais LEADER programos lėšomis. Mus pasitiko ir lydėjo Telšių VVG administratorė Virginija Jasevičienė, finansininkė Birutė Baltuonienė ir Varnių seniūnijos seniūnas Rolandas Bružas. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

2012 lapkričio 9-11 dienomis Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atstovai, vietos projektų pareiškėjai bei vykdytojai, verslo atstovai vyko į Latviją ir Estiją. Išvykos tikslas – seminaras susitikimas su ŠVLVVG partneriais Latvijos Respublikos Abulos vietos veiklos grupe bei Estijos Respublikos Pohja-Harju vietos veiklos grupe. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. lapkričio 7 d. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG lankėsi Telšių rajono VVG darbuotojai ir valdybos nariai.Susitikimo metu buvo aplankyti ir pristatyti projektai „Plinkšių kaimo poilsio ir laisvalaikio zonos (Konstantino Pliaterio g./ Mokyklos g.) statyba“, „Sporto aikštyno ir jo prieigų (Konstantino Pliaterio g./Parko g., Plinkšų k.) Mažeikių r. sav., statyba“ Plinkšiuose, „Pastato-kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant Renavo bendruomenės poreikiams“ Renave, „Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos sporto aikštyno, Dariaus ir Girėno g. 14, Židikų mstl., Mažeikių r. sav., modernizavimas“ Židikuose.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. spalio 8 d. ŠVL VVG administracijos darbuotojai dalyvavo „Židikų Marijos Pečkauskaitės vidurinės mokyklos sporto aikštyno, Dariaus ir Girėno g. 14, Židikų mstl., Mažeikių r. sav., modernizavimas“ stadiono atidaryme. Skirta paramos suma iš „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategijos“ lėšų – 136 175 Lt.

ŠVLVVG administracija lankėsi ir apžiūrėjo kitus Židikų seniūnijoje įgyvendinamus projektus „Administracinio pastato, M. Pečkauskaitės g. 10, Židikų mstl., Mažeikių r. sav., kapitalinis remontas“ (Skirta paramos suma – 200 000 Lt), „Pirties pastato, Paprūdžio g. 4, Židikų mstl., Mažeikių r. sav., kapitalinis remontas“ (Skirta paramos suma – 200 000 Lt),„Ukrinų naujųjų kapinių statyba“ (Skirta paramos suma – 144 497 Lt).

———————————————————————————————————————————————————————

Rugsėjo 25 d. įvyko susitikimas Šiaurės vakarų Lietuvos VVG su Akmenės rajono VVG atstovais, potencialiais pareiškėjais ir paramos gavėjais. Susitikimo metu buvo aplankyti įgyvendinami projektai pagal „Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategiją“ Mažeikių rajone. Susitikimas prasidėjo Viekšnių seniūnijoje Daubiškių pagrindinėje mokykloje. Mokyklos direktorė S. Poškienė pristatė projektą „Sporto aikštyno statyba Palnosų kaime prie Daubiškių pagrindinės mokyklos“. Po to susitikimo dalyviai vyko apžiūrėti projektus esančius Šerkšnėnų seniūnijoje. Seniūnijos atstovai pristatė įgyvendinamus projektus „Administracinio pastato, esančio adresu Vyšnių g. 2, Šerkšnėnų k., Šerkšnėnų sen., Mažeikių r. sav., rekonstrukcija“ ir „Pastato-kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant Šerkšnėnų bendruomenės narių poreikiams“. Buvo aptartos projektų įgyvendinimo problemos, pasidalinta patirtimi rengiant paraiškas įvairiems fondams.

Sedos seniūnijoje aplankyti projektai „Administraciniopastato rekonstrukcija, pritaikant jį Mažeikių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Sedos miesto filialo bibliotekinei veiklai“, „Pastato-muziejaus šildymo sistemos kapitalinis remontas“, „Pastato-kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant Renavo bendruomenės poreikiams“.

Renavo dvaro rūmų salėje vyko mažoji konferencija, kurios metu buvo kalbėta apie Šiaurės vakarų Lietuvos vietos  veiklos grupės „Vietos plėtros 2008-2014 metų strategijos“ įgyvendinimą. Renavo dvaro rūmų direktorius papasakojo dvaro istoriją, pristatė rūmuose eksponuojamą dailės parodą.

Susitikimas baigėsi Renavo kaimo bendruomenės patalpose, kurios atstovai kartu su svečiais dalijosi patirtimi, aptarė ateities planus ir vaišinosi vietos produktais.

———————————————————————————————————————————————————————

Rugsėjo 17 d. vyko informacinis renginys skirtas vietos projektų vykdytojams ir potencialiems pareiškėjams. Renginyje dalyvavo kaimiškų seniūnijų, mokyklų, bendruomenių ir verslo atstovai. Iš viso 40 žmonių. Renginio medžiaga.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. rugsėjo 7 d. ŠVLVVG pirmininkė Loreta Rubežienė dalyvavo Mažeikių r. Daubiškių pagrindinės mokyklos projekto „Sporto aikštyno statyba Palnosų kaime prie Daubiškių pagrindinės mokyklos“ atidaryme. Paramos suma, skirta iš Šiaurės vakarų Lietuvos VVG „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategijos“ lėšų – 135 720 Lt. Skirtomis lėšomis įrengta multifunkcinė sporto aikštelė, kurioje sudarytos laisvalaikio ir užimtumo praleidimo sąlygos mokyklos, bendruomenės nariams.

———————————————————————————————————————————————————————

2012 metų liepos 6 dieną Šiaurės Estijos VVG grupė vykdydama kultūrinių mainų projektą susipažino su Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendintais Renavo kaimo bendruomenės „Pastato-kultūros namų rekonstrukcija, pritaikant Renavo bendruomenės poreikiams” ir Mažeikių muziejaus „Pastato-muziejaus šildymo sistemos kapitalinis remontas” projektais bei  Mažeikių rajono apylinkėmis. Svečių iš Estijos galutinis kelionės tikslas – viešnagė Sudūvos vietos veiklos grupėje.

———————————————————————————————————————————————————————

2012 birželio 15 – 18 dienomis keturi Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atstovai deleguoti valdybos vyko į Ispaniją susitikti su įvairių organizacijų atstovais, siekiant pasidalinti organizacijos gerąja patirtimi, projektų įgyvendinimo temomis ir aptarti galimas tarptautinio bendradarbiavimo projektų idėjas su tikslu užmegzti dalykinius ryšius. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

2012 m. birželio 7 d. buvo išleistas Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymas Nr. BR1-575 dėl  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo. Šiuo įsakymu yra patvirtintas finansavimas pskutiniųjų kvietimo Nr. 4 projektų. Detalesnė informaciją galite rasti paspaudę čia.

———————————————————————————————————————————————————————

2012-05-25 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG pirmininkė Loreta Rubežienė ir vyriausioji administratorė, konsultantė Rita Pakalniškytė–Rušinienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje Kaune, kurios metu buvo supažindinta su Suomijos, Lenkijos, Lietuvos ir kitų valstybių patirtimi įgyvendinant tarptautinius projektus pagal LEADER programą, pasidalinta projektų idėjomis, bei akcentuoti iškilę sunkumai įgyvendinant projektus. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė planuodama tarptautinius projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ pasirašė dvi bendradabiavimo sutartis. Toliau…

———————————————————————————————————————————————————————

Nuo š. m. gegužės 2 d. prasideda kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr. 5, kuris truks iki 2012 m. lapkričio 2 d. Informaciją apie kvietimą galite rasti čia. Kviečiame teikti paraiškas!

———————————————————————————————————————————————————————

Balandžio mėnesį organizuojami mokymai potencialiems pareiškėjams ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės nariams. Daugiau informacijos…

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. balandžio 2 d. įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdybos vietos projektų atrankos posėdis, kurio metu buvo pritarta 9 projektų finansavimui. Tai Mažeikių rajono savivaldybės administracijos projektams: “Mokyklos, Mokyklos g. 1, Buknaičių k., Mažeikių r. sav., pastato paprastasis remontas, pritaikant jaunimo užimtumo centro ir Buknaičių bendruomenės poreikiams” – 99 471,00 Lt, “Poilsio zonos Kapėnų kaime, Lakštingalų g. 4,Kapėnų k., Mažeikių r. sav., statyba” – 97 902,00 Lt, “Užlieknės kapinių tvoros ir takų, Pušyno g., Užlieknės k., Mažeikių r. sav. statyba” – 200 000,00 Lt. Mažeikių muziejaus projektui “Viekšnių aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejaus stogo, Akmenės g. 10, Viekšnių m., Mažeikių r. sav., kapitalinis remontas” – 155 465,00 Lt, Auksodės kaimo bendruomenės projektui “Pirties  pastato, esančio adresu Taikos g. 10, Auksūdžio k. Mažeikių r. sav., paskirties keitimas į bendruomenės namus, atliekant paprastąjį remontą” – 100 000,00 Lt, Sedos bendruomenės projektui “Varduvos upės salelės, Sedos m. Mažeikių r. sav., šokių aikštelės su stogo konstrukcija ir kitų renginiams skirtų statinių statyba” – 199 935,00 Lt, Mažeikių r. Žemalės pagrindinės mokyklos projektui “Sklypo sutvarkymo objektų Žemalės kaime Mažeikių rajone statyba” – 150 000,00 Lt, Mažeikių rajono Urvikių kultūros centro projektui “Mokyklos, Mokyklos g. 1, Buknaičių k., Mažeikių r. sav., pastato paprastasis remontas, pritaikant Urvikių kultūros centro poreikiams” – 99 770,00 Lt, UAB “Sarima” projektui “UAB „Sarima“ verslo plėtra – investicijos į įmonės techninę bazę” – 150 000,00 Lt.                                                                                                                                

Šiuo metu jau pritarta visiems 25 projektams, kurie buvo gauti 4 kvietimo metu. Platesnę informciją apie projektus galite rasti čia.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. vasario 21-24 dienomis Šiaurės vakarų Lietuvos VVG darbuotojos Loreta Rubežienė ir Rita Pakalniškytė – Rušinienė vyko Vietos veiklos grupių tinklo organizuojamą tarptautinę  konferenciją Slovakijoje. Pranešimą apie Slovakijos Prešovo regiono nacionalinio kaimo tinklo veiklą pristatė Alena Kaščakova. Šis regioninis biuras ne tik renka, analizuoja duomenis apie kaimo plėtrą šiame regione, rengia mokymus, seminarus, mokymo programas, skirtas vietos veiklos grupių darbo kokybei gerinti, bet ir skatina teritorinį ir tarptautinį bendradarbiavimą – organizuoja konferencijas, „apskritojo stalo“ diskusijas, studijas ir mainų vizitus. Biurui patikėtos ir LEADER metodikos centro, ir mokėjimo agentūros funkcijos. Konferencijoje Rita Pakalniškytė-Rušinienė pristatė Lietuvos VVG patirtį įgyvendinant vietos plėtros strategijas. Konferencijoje labiausiai domėtasi Slovakijos VVG kaip potencialiais partneriais tarptautinio bendradarbiavimo projektuose, vyko kontaktų mugė. Per dvi viešnagės Slovakijoje dienas Lietuvos VVG tinklo delegacija aplankė du verslo projektus – avininkystės ir žirgininkystės ūkį bei medienos perdirbimo įmonę. Taip pat galėjome įvertinti, jog kraštas turiningas kultūros objektais, pritaikytais turizmui – pabuvota Kažmerok pilyje, Tatranska kotlina urvuose, Popras Tatry. Akimirkos čia.

———————————————————————————————————————————————————————

2012 m. sausio 4 d.  įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG informacinis renginys dėl  “Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategija” įgyvendinimo.Informacija apie strategijos įgyvendinimą, informacija apie būsimą kvietimą. Renginyje dalyvavo 55 žmonės. Buvo aptarti visi įvykę kvietimai teikti paraiškas, pateiktos pastabos, į ką labiausiai reiktų atkreipti dėmesį ruošiantis naujam kvietimui teikti paraiškas. Nuotraukos iš renginio čia.

———————————————————————————————————————————————————————

2011 m. gruodžio 12 dieną, vyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdybos vietos projektų atrankos posėdis Nr. 3. Jo metu vienbalsiai buvo pritarta 2 verslo projektų finasavimui. Antano Murausko projektui “Infrastruktūros gerinimas, plėtojant meninį akmens apdirbimo verslą” paramos suma – 25 867 Lt; I. Į. “Natūrali tekstilė” projektui “I. Į. “Natūrali tekstilė” gamybos modernizavimas ir informacinės sistemos tobulinimas” paramos suma – 22 545 Lt. Nacionalinė mokėjimo agentūra turi patvirtinti valdybos sprendimą ir pareiškėjai galės įgyvendinti savo projektus.

Skatiname ir kitus, kuriems aktualu kurti ar plėtoti verslą Mažeikių rajone,  kreiptis paramos į Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupę. Kvietimas pelno projektams teikti planuojamas 2012 metais.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesiais buvo pasirašyta  vienuolika vietos projektų vykdymo sutarčių. (daugiau…)

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. spalio 4 d. Šiaurės vakarų Lietuvos VVG vyko kelionę į Joniškio VVG. Kelionės tikslas – pasidalijimas patirtimi įgyvendinant vietos plėtros strategiją.  Daugiau…

———————————————————————————————————————————————————————

Dėmesio! Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas pelno projektamspratęsiamas iki 2011 m. lapkričio 14 d. (daugiau informacijos…)

———————————————————————————————————————————————————————

Švedijos „Costline“ VVG kvietimu du Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atstovai – Viktorija Zubovaitė-Steponavičienė ir Vaidas Braziulis 2011-06-23 – 2011-06-25 lankėsi Švedijoje, turėdami tikslą užmegzti tarptautinio bendradarbia-vimo ryšius su šia vietos veiklos grupe, pasidalinti įgyta patirtimi, įgyvendinant 2008-2014 m. strategiją. Daugiau…

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. birželio 14 dieną Šiaurės vakarų Lietuvos VVG nariai ir potencialūs pareiškėjai, kurie aktyviai dalyvauja „Vietos plėtros 2008-2014 m.m. strategijos“ įgyvendinime buvo išvykę į tarptautinę kelionę-seminarą pagal projektus „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 ir „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategija“ Nr. 4VP-KE-08-1-003626-PR001. Daugiau…

———————————————————————————————————————————————————————

Birželio 6 dieną Mažeikių rajono savivaldybės salėje vyko susitikimas su Šiaurės vakarų Lietuvos VVG atstovais, Mažeikių rajono savivaldybės atstovais, potencialiais vietos projektų pareiškėjais bei konsultantais. Susitikimo metu buvo aptartas pasiruošimas teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. 4. Taip pat pristatyti Kvietimo Nr. 2 rezultatai: Šiaurės vakarų Lietuvos VVG valdyba pritarė 5 paraiškoms ir laukiama NMA įsakymo, o 6 paraiškos dar derinamos su NMA ir jas planuojama patvirtinti birželį.

———————————————————————————————————————————————————————

Gegužės 20 dieną įvyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG organizuojama mažoji konferencija: „Žemaitijos regiono vietos veiklos grupių vietos plėtros strategijos įgyvendinimo aktualijos“. Joje dalyvavo vietos veiklos grupių atstovai iš Telšių, Plungės, Skuodo, Rietavo, Akmenės ir Utenos rajonų. Konferencijos metu buvo pristatytos dabartinės vietos plėtros strategijų įgyvendinimo aktualijos, taip pat pasidalinta idėjomis ir mintimis dėl teritorinio bendradarbiavimo projektų. Utenos VVG pristatė savo patirtį rašant tarptautinio bendradarbiavimo projektą, kuris šiuo metu yra vienas iš pirmųjų Lietuvoje. Konferencija vyko įgyvendinant projektą „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategija“ Nr. 4VP-KE-08-1-003626-PR001.

Akimirkas iš susitikimo galite pamatyti čia.

———————————————————————————————————————————————————————

TARPTAUTINIS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO SEMINARAS: PROGRAMOS LEADER – GEROS PRAKTIKOS PAVYZDŽIAI

2011m. balandžio 11-15 dienomis Lietuvos vietos veiklos grupių tinklas organizavo tarptautinį seminarą šalyse aplink Baltijos jūrą – Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Latvijoje. Seminaro dalyviai – 50 vietos veiklos grupių atstovai iš visos Lietuvos. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei atstovavo  pirmininkė Loreta Rubežienė ir finansininkė Irena Pakulienė. Daugiau…

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. balandžio 7 dieną įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 Šiaurės vakarų Lietuvos VVG organizavo mokymus skirtus potencialiems pareiškėjams. Mokymai vyko tema  „Vietos projektų ir paraiškų rengimas įgyvendinant strategiją“, kuriuos vedė lektorius Žilvinas Gelgota. Šio seminaro tikslas –suteikti dalyviams žinių ir duoti konkrečius praktinius patarimus, kaip parengti projekto paraišką. Taip pat š. m. balandžio 12-13 d. vyko mokymai, kuriuos vedė lektorius Tomas Vasiliauskas tema tema „Viešųjų pirkimų ypatumai: planavimas, pirkimų dokumentų ir ataskaitų rengimas,  pirkimų vykdymas elektroninėmis priemonėmis per CVP IS“. Mokymų metu buvo pasidalinta praktine patirtimi apie supaprastintus pirkimus ir pirkimų dokumentacijos rengimą bei viešųjų pirkimų įstatymo ypatumus. Taip pat kiekvienas dalyvis turėjo galimybę prisijungti ir sukurti pirkimo projektą per CVP IS.

———————————————————————————————————————————————————————

Š. m. kovo 31 d. bei balandžio 6 d. vyko informaciniai renginiai skirti Laižuvos, Reivyčių, Tirkšlių, Šerkšnėnų, Židikų, Sedos, Viekšnių bei Mažeikių rajono seniūnijų potencialiems vietos projektų pareiškėjams teiksiantiems paraiškas Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei pagal „Vietos plėtros 2008 – 2014 m. m. strategija“ priemones „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (LEADER metodu) bei „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“, „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“. Informacinio renginio dalyviai buvo supažindinti su  bendrosiomis, specialiosiomis taisyklėmis bei  kitais reikalavimais.

———————————————————————————————————————————————————————

Informuojame, kad Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė įgyvendinant projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ Nr. 4PV-KE-09-2-001645-PR001 organizuoja mokymus, skirtus potencialiems vietos projektų vykdytojams pagal 4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Į MOKYMUS PRAŠOME REGISTRUOTIS IŠ ANKSTO IKI Š.M. BALANDŽIO 04 D. DALYVIŲ SKAIČIUS RIBOJAMAS IKI 10. Kviečiame registruotis el.p.: svlvvg@gmail.com. Mokymų temas rasite čia.

————————————————————————————————————————

Š. m. vasario 4-5 dienomis Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės nariams bei administracijos darbuotojams vyko dviejų dienų seminaras tema „Komandos formavimas ir komandinis darbas“. Seminaro metu buvo gilinamasi: kas yra efektyvi komanda, kokie veiksniai komandoje lemia sėkmę, kaip iškelti tinkamus tikslus komandos nariams, kas lemia gerus tarpasmeninius santykius komandoje. Seminarą vedė lektorius Žilvinas Gelgota. Akimirkas iš seminaro galite rasti čia.

———————————————————————————————————————————————————————

Tarptautinis ir tarpteritorinis bendradarbiavimas

2010 m. gruodžio 10 dieną vyko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Skuodo VVG ir Saldus VVG susitikimas. Tema: „Tarptautinis ir  tarpteri- torinis bendradarbiavimas“. Susitikime dalyvavo Šiaurės vakarų Lietuvos VVG, Skuodo VVG bei Saldus VVG valdybos nariai, administracijos darbuotojai taip pat LŽŪU lektorius Rimantas Čiūtas. Susirinkimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės Lietuvoje ir Latvijoje, pasidalinta bendradarbiavimo idėjomis. Susitikimą užbaigė vizitas į J. Balvočiūtės vaistažolių ūkį.

 

———————————————————————————————————————————————————————

Mokymai vietos projektų vykdytojams

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG įgyvendindama projektą „ŠVL VVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ tęsia mokymus, skirtus vietos projektų vykdytojams. Projekto pagrindinis tikslas – telkti Šiaurės vakarų Lietuvos VVG narius, teritorijos gyventojus ir ugdyti jų gebėjimus veikti kartu įgyvendinant strategiją „Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategija“.

Kviečiame visus dalyvauti. Renginys nemokamas.

Mokomųjų renginių tema: „Organizacijos buhalterinės apskaitos ypatumai, dokumentų tvarkymas, raštvedybos pagrindai. Mokėjimų prašymų ir ataskaitų rengimas potencialiems projekto vykdytojams įgyvendinant Vietos plėtros 2008-2014 m. m. strategiją“. Mokomųjų renginių grafikas