Kvietimų sąrašas

posted in: Aktuali informacija | 0

Primename, kad atnaujintą informaciją apie visus kvietimus ir planuojamų skelbti kvietimų sąrašą galima rasti nuorodoje: Kvietimai teikti vietos projektus – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (svlvvg.lt).

Šiuo metu paskelbtas kvietimas „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4). Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2022-12-01 iki 2023-01-16 d. 11 val. 00 min.

Daugiau informacijos rasite nuorodoje: 44 KVIETIMAS – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (svlvvg.lt)

Nuo 2023-02-10 iki 2023-04-07 dienos planuojamas skelbti kvietimas „Bandomieji sumanūs kaimai“.

Pagal šią veiklos sritį remiamos veiklos:

  • investicijos į teikiamų paslaugų kokybės gerinimą / skaitmeninių ir kitų pažangių sprendimų diegimą;
  • viešosios infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, pasitelkiant skaitmenines technologijas, diegiant aplinkai draugiškus sprendimus.

Planuojami projektų rezultatų rodikliai:

  • naujų / atnaujintų edukacinių programų skaičius, pritaikius skaitmeninius sprendimus;
  • atnaujintų viešųjų erdvių, infrastruktūros skaičius, pritaikius inovatyvias technologijas ir / ar skaitmeninius sprendimus;
  • skaitmeninių ar kitų pažangių sprendimų pritaikymas teikiamoms paslaugoms (skaičius).

Planuojami projektų pokyčio rodikliai – lankytojų, turistų skaičiaus pokytis ir įvertinimo pokytis iki ir po investicijų.

Tinkami paramos gavėjai: viešieji juridiniai asmenys, registruoti Mažeikių rajono savivaldybėje, savivaldybės administracija. Projektas įgyvendinamas su partneriais: viešaisiais ar privačiais juridiniais asmenimis.

Tinkamumo sąlygos:

  1. Remiama veikla turi būti vykdoma Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje, kurioje yra lankytinos vietos, turistiniai maršrutai ir ne mažiau kaip 2000 gyventojų ar turistų, lankytojų skaičius per metus yra ne mažesnis kaip 1000.
  2. Parama skiriama edukacinėms programoms, paslaugoms, infrastruktūrai, viešosioms erdvėms kurti ir / arba atnaujinti pritaikant skaitmenines, išmaniąsias priemones ir / arba inovatyvias technologijas.
  3. Projekte turi būti numatytos konkrečios priemonės, skirtos klimato kaitos pokyčių švelninimui. Projektas ir projekto pareiškėjas turi atitikti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 3D – 428 patvirtintų Sumanių kaimų projektų įgyvendinimo gairių reikalavimus.

Didžiausia paramos suma vietos projektui iki 102 313,00 Eur (EURI lėšos). Kvietimo suma 204 626,00 Eur.

Paramos lyginamoji dalis iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.