Informacija apie užregistruotas vietos projektų paraiškas

Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas

Rezervinis vietos projektų sąrašas

 

Stabdomas kvietimas Nr. 44! Kvietimo Nr. 44 laikotarpis pratęsiamas iki 2023 m. vasario 3 d. 11.00 val. apie tai skelbiant visuose informaciniuose šaltiniuose, kuriuose buvo paskelbtas kvietimas teikti vietos projektus.

Informuojame, kad vietos projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 44, patvirtintame Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės valdybos 2022 m. spalio 27 d. posėdžio protokolu Nr. 7, pastabėta turinio klaida, susijusi su esminiu finansavimo sąlygų prieštaravimu teisės aktams („Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklėmis, taikomas nuo 2018 metų“).

 

—-

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)

 

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-6.4)

 

Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui
Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 124 739,68 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti iki 124 739,68 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus VPS ir FSA;

iki 50 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus VPS ir FSA.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 124 739,68 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (Kvietimai teikti vietos projektus) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102, 103 kab. 89225 Mažeikiai.

Taip pat šioje spaudoje: UAB „Santarvės laikraštis“.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2022 m. gruodžio 1 d. 9 val. 00 min. iki 2023 m. sausio 16 d. 11 val. 00 min. Kvietimas pratęstas nuo 2023 m. sausio 16 d. 11.00 val. iki 2023 m. vasario 3 d. 11.00 val.

 

Visi vietos projekto paraiškos lapai ir priedai turi būti patvirtinti pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens kvalifikuotu elektroniniu parašu. Pavėluotai pateiktos paraiškos yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos. Pavėluotai pateiktų vietos projektų paraiškų teikėjai apie tai informuojami per 5 darbo dienas. Vietos projektų paraiškas rengia ir VPS vykdytojai teikia pareiškėjai.

  • Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti).
  • Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką kvalifikuotu elektroniniu parašu turi pasirašyti ir pateikti pats arba vietos projekto paraišką pasirašyti ir pateikti tinkamai įgaliotas kitas asmuo. Įgaliotas asmuo kartu pateikia notaro patvirtintą įgaliojimą arba įgaliojimą, kuriame parašo tikrumą paliudijo seniūnas.

Tinkamas vietos projektų paraiškų pateikimo būdas pateikimas el. paštu: projektaivvg@gmai.com. Pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu paraiška siunčiama VPS vykdytojai elektroniniu paštu projektaivvg@gmail.com.

Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu, tik tuo atveju, jei pareiškėjas yra savi izoliacijoje bei neturi galimybės paraiškos bei prašomų dokumentų pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, paramos paraiška ir prašomi dokumentai gali būti pateikti ir VPS vykdytojai el. paštu: projektaivvg@gmail.com, pateikiant nepasirašytą paramos paraišką ir skenuotus prašomus dokumentus. Kartu pareiškėjas pateikia savi izoliacijos faktą dėl COVID-19 aplinkybių patvirtinantį dokumentą. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paramos paraiškos ir prašomų dokumentų pateikimo el. paštu pareiškėjas paramos paraišką ir prašomus dokumentus pateikia pasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, juos siųsdamas el. paštu. Kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašytos paraiškos ir prašomų dokumentų turinys turi visiškai atitikti el. paštu (be parašo) pateiktos paraiškos ir papildomų dokumentų turinį. Jeigu pateikiami paraiška ir dokumentai ar jų turinys skiriasi, vadovaujamasi pirminių, el. paštu pateiktos paraiškos (be parašo) ir pateiktų papildomų dokumentų turiniu. Jeigu pareiškėjas per 10 (dešimt) darbo dienų VPS vykdytojai nepateikia kvalifikuotu el. parašu pasirašytos paramos paraiškos ir papildomų dokumentų, paramos paraiška išregistruojama.

Vietos projektų paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateikiamas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas vertimo paslaugas teikiančių kompetentingų įstaigų ar pareiškėjo.

 

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Dokumentai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas (atnaujintas ir pratęstas kvietimas iki 2023-02-03 d. 11.00 val.)
  2. Vietos projekto paraiška, priedas Nr. 1.
  3. Verslo planas, priedas Nr. 2
  4. Vienos įmonės deklaracija, priedas Nr. 3
  5. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, priedas Nr. 4