Vietos projektų paraiškos, surinkusios ne mažiau kaip 40 balų

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (kodas LEADER-19.2-7) ir veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ (kodas LEADER-19.2-7.6).

Remiamos veiklos:

1. Istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų tvarkymo darbams, siekiant panaudoti minėtus turizmo objektus VVG teritorijoje, tautinio paveldo plėtrai, didinti VVG teritorijos vietovių patrauklumą;

2. Tradicinių amatų centrų veiklos plėtrai. Tradiciniai amatai vertinami ne tik kaip Lietuvos tautinės kultūros dalis, bet ir kaip viena iš alternatyvios ūkinės veiklos rūšių kaimo vietovėse. Skatinant tradicinių amatų centrų veiklą, didėja amatininkų dirbinių paklausa, ši veikla įvairina ūkinę veiklą VVG teritorijos vietovėse, kartu propaguojamos Lietuvos tautinės kultūros vertybės. Teikiama parama tradicinių amatų centrų investicijoms į amatų technologinę įrangą, materialinės bazės gerinimą, informacijos sklaidą, priemones ir medžiagas, kurios reikalingos puoselėti ir išsaugoti tradicinius amatus.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji  juridiniai asmenys.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 146 428,50 Eur (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt aštuoni eurai, 50 ct); Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 809,50 Eur (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai devyni eurai, 50 ct).

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102,103 kab. Mažeikiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. 9.00 val. iki 2019 m. rugsėjo 30 d. 15.00 val.

Vietos projektų paraiškos priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39–1 (102, 103 kab.) Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-1 (102, 103 kab.) Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Vietos projekto paraiška (Priedas Nr. 1)
  3. Jungtinė veiklos sutartis (Priedas Nr. 2)