Atnaujinta informacija:

 Informacija apie užregistruotas paraiškas

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

 

KVIETIMAS 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 3 d. 9.00 val. 00 min. iki 2018 m. birželio 1 d. 15 val. 00 min.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 146 428,50 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 809,50 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas 
  2. 1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“
  3. 2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“

    VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

Pristatymo medžiaga