Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų sąrašas

Informacija apie užregistruotas paraiškas

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 1 veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ Nr.  LEADER-19.2-7.2

 

 

Remiamos veiklos: 1. Investicijos skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, VVG teritorijos gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo; 2. Parama pagal priemonę teikiama objektų, kuriuose teikiamos paslaugos VVG teritorijos vietovėse – prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla VVG teritorijoje. Svarbus tvarios kaimo plėtros aspektas – VVG teritorijos teikiamos kokybiškos ir įvairiapusiškos paslaugos. Paslaugų trūkumas VVG teritorijoje daro neigiamą įtaką vietovių gyvybingumui, riboja ekonomikos plėtrą. Paslaugų teikimas yra būtina sąlyga, norint pritraukti asmenis, galinčius dirbti ir investuoti VVG teritorijoje; 3. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą, įskaitant investicijas į atsinaujinančiosios energijos gamybą ir energijos taupymą
Galimi pareiškėjai: Tinkami vietos projektų vykdytojai: savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys
 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 70 819,74 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 70 819,74 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 70 819,74 Eur (septyniasdešimt tūkstančių aštuoni šimtai devyniolika eurų, 74 ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102, 103 kab. Mažeikiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. kovo 15 d. 9 val. 00 min. iki 2021 m. gegužės 14 d. 12 val. 00 min. Paraiškas teikiant karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2021 m. gegužės 12 d. 15 val. 00 min.

Paraiškų priėmimo tvarka:

  1. Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vietoje, kuriose pareiškėjas palieka paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis). Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės „Paraiškų dėžutė“ įrengta, adresu, Laisvės g. 39, Mažeikiai (prie pagrindinio įėjimo į Mažeikių miesto seniūnijos pastatą). Atnešus paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytu telefonu: 8 618 51199, 8 673 47349. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga. Pasibaigus karantinui, vietos projektų paraiškos bus priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39–102, 103 kab. Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu.

Karantino ar ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės metu vietos projekto paraiška taip pat gali būti pateikta VPS vykdytojos kvietime teikti vietos projektų paraiškas nurodytu el. paštu: svlvvg@gmail.com (taikoma mažiems vietos projektams, kai prašoma paramos suma negali viršyti 10 000 eurų).

  1. Pasibaigus karantinui, vietos projektų paraiškos bus priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39–102, 103 kab. Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Dokumentai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Vietos projekto paraišką, priedas Nr. 1
  3. Jungtinė veiklos sutartis, priedas Nr. 2