PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 18

Informacijos apie užregistruotas paraiškas

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ, SĄRAŠAS

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė „NVO socialinės veiklos skatinimas“ (LEADER-19.2-SAVA-5) Remiamos veiklos: NVO materialinės bazės stiprinimas, įrangos edukacinėms programoms įsigijimas, bendradarbiavimo veiklų skatinimas
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys – NVO (registracijos vieta turi būti VVG teritorijos vietovėje)
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma  59 636,00 Eur;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 11 927,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 80,00 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 59 636,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS), www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės g. 39 – 102, 103 kab., Mažeikiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-10-02 d. 9 val. 00 min. iki 2019-11-29 d.15 val. 00 min. 

Vietos projektų paraiškos priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės g. 39 – 102-103 kab., Mažeikiai darbo dienomis, darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti  vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos būstinėje adresu: Laisvės g. 39-102, 103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu: svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Vietos projekto paraiška (1 priedas)
  3. Jungtinė veiklos sutartis (2 priedas)
  4. Deklaracija (3 priedas)