„NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO) Nr. LEADER-19.2-SAVA-1

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo 2019 m. birželio 3 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ I prioriteto „Verslo ir verslo aplinkos plėtra, darbo vietų kūrimas“ priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), LEADER-19.2-SAVA-1.

Remiamos veiklos: NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti buitinių paslaugų teikimas, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, edukacinių programų įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros paslaugos ir kt.

  • Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 163 821,99 Eur;
  • Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 54 607,33 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO.

Paraiškos bus priimamos nuo 2019 m. birželio 3 d. iki 2019 m. rugpjūčio 2 d. adresu: Laisvės g. 39, Mažeikiai,( I aukštas).

Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102,103 kab., Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Paraiška, 1 priedas
  3. Jungtinės veiklos sutartis, 2 priedas
  4. Verslo planas, 3 priedas
  5. Smulkiojo ar vidutinio verslo statuso deklaracija, 4 priedas
  6. Vienos įmonės deklaracija, 5 priedas
  7. Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.54CEC8F63B97

 

Informacinio renginio pristatymas skaidrėse