VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ, SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

(Kvietimas baigėsi. Nebegalioja)

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (LEADER-19.2-6.2) 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“, (LEADER-19.2-6.4)

Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 466 106,21 Eur;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 886,41  Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki  70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse. Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis;

iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Bendra kvietimo Nr. 15 teikti vietos projektus suma  466 106,21   Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šioje interneto svetainėje  www.svlvvg.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–103 kab., Mažeikiai.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2019 metų balandžio 26 d. 9 val. 00 min. iki 2019 metų birželio 25 d. 16 val. 00 min.

Vietos projektų paraiškos priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39–102,103 kab. Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102,103 kab., Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Vietos projekto paraiška, 1 priedas
  3. Verslo planas, 2 priedas
  4. Deklaracija, 3 priedas
  5. Deklaracija, 4 priedas