KVIETIMAS

Parama investicijom į kaimo kultūros į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį.

ATNAUJINTA.

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 15 d. 9.00 val. iki 2018 m. gruodžio 14 d. 15.00 val.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 146 428,50 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 809,50 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Tinkami pareiškėjai: Savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji  juridiniai asmenys.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. 1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“
  3. 2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (suvestinė redakcija nuo 2018-04-20)

Informacinio renginio medžiaga