Nauji kvietimai

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė nuo kovo 15 d. kviečia teikti paraiškas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“

  1. Priemonę „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), LEADER-19.2-SAVA-1:

KAS REMIAMA: NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti buitinių paslaugų teikimas, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, edukacinių programų įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros paslaugos ir kt. Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo vietos.

KAS GALI KREIPTIS PARAMOS: juridiniai asmenys – NVO.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 54 607,33 Eur.

Finansuojamos tinkamos išlaidos iki 95 proc.

 

2. Priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ 2 veiklos sritį „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“  (LEADER-19.2-7.6):

KAS REMIAMA: 1. Investicijos skiriamos viešiesiems pastatams, statiniams gerinti, atnaujinti, aplinkai tvarkyti, siekiant gyvenimo kokybės gerinimo, VVG teritorijos gyvenamųjų vietovių patrauklumo didinimo; 2. Parama pagal priemonę teikiama objektų, kuriuose teikiamos paslaugos VVG teritorijos vietovėse – prekyviečių, bendruomenės namų, aikščių ir kt. – atnaujinimui ir tvarkymui. Remiamos investicijos, skirtos viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla VVG teritorijoje. Svarbus tvarios kaimo plėtros aspektas – VVG teritorijos teikiamos kokybiškos ir įvairiapusiškos paslaugos. Paslaugų trūkumas VVG teritorijoje daro neigiamą įtaką vietovių gyvybingumui, riboja ekonomikos plėtrą. Paslaugų teikimas yra būtina sąlyga, norint pritraukti asmenis, galinčius dirbti ir investuoti VVG teritorijoje; 3. Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūros kūrimą, gerinimą arba plėtojimą, įskaitant investicijas į atsinaujinančiosios energijos gamybą ir energijos taupymą.

KAS GALI KREIPTIS PARAMOS: savivaldybės administracija ir (arba) savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 70 819,44 Eur.

Finansuojamos tinkamos išlaidos iki 80 proc.

 

 

Daugiau informacijos apie kvietimus: https://svlvvg.lt.begemotas.serveriai.lt/pareiskejams/