Paramos viešinimas

posted in: Aktuali informacija | 0

Paramos gavėjai, viešindami projektus, įgyvendinamus pagal Programą ir finansuojamus iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, prisideda prie informavimo apie Programą ir jos viešinimo. Suteiktos paramos viešinimo priemonės skirtos tam, kad visuomenė ir projektų, įgyvendinamų pagal Programą dalyviai sužinotų apie paramą.

Viešinimo priemonėms turi būti taikomi šie reikalavimai: projektai įgyvendinami pagal Programos LEADER priemonę, naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį: „Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa investuoja į kaimo vietoves“, Programos logotipą ir ES emblemą (vėliavą) ES LEADER logotipas ir Lietuvos LEADER logotipas. Šių logotipų pavyzdžiai pateikiami šių Taisyklių 2 priedo I dalyje.

Paramos gavėjas turi:

1. užtikrinti, kad visuomenė ir projekto dalyviai (projektą vykdantys asmenys, projekto tikslinės grupės, projekto rezultatus naudojantys asmenys) būtų informuoti apie tai, jog projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

2. užtikrinti tinkamą viešinimo priemonių kokybę;

3. atsakyti už informacijos turinį, naudojamą viešinimo priemonėse;

4. saugoti ir galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje (arba su galutiniu mokėjimo prašymu) pateikti informaciją apie įgyvendintas projekto viešinimo priemones.

 

Įgyvendindamas projektą, paramos gavėjas apie gautą paramą informuoja visuomenę ir projekto dalyvius pasitelkdamas šias privalomas viešinimo priemones:

1. nepriklausomai nuo bendros viešosios paramos projektui sumos, visas paramos projekto lėšomis įsigytas materialusis turtas (automobiliai, kitos transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jo įsigijimo iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos turi būti pažymėtas (pvz., užklijuotas lipdukas). Šis reikalavimas netaikomas mažiems daiktams, pvz., kanceliarinėms prekėms, išskyrus, kai smulkūs daiktai yra naudojami projekto viešinimui. Ant transporto priemonės, žemės ūkio technikos ir kitų panašaus pobūdžio daiktų išorės klijuojamas lipdukas turi būti gerai matomas; rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10 x 28 cm;

2. paramos gavėjo veiklai skirtoje interneto svetainėje, jei tokia yra, turi būti pateikiamas trumpas projekto aprašymas, iš kurio matyti interneto svetainės paskirties ir projektui įgyvendinti skirtos paramos ryšys ir kuris turi būti proporcingas gautos paramos dydžiui. Interneto svetainėje pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, įskaitant projekto tikslus ir rezultatus, bei pabrėžiamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansavimas. Taip pat turi būti taikomi šių Taisyklių 6 punkte nustatyti reikalavimai;

3. jeigu bendra viešoji parama projektui yra nuo 10 000,00 Eur (dešimt tūkstančių eurų) iki 49 999,99 Eur (keturiasdešimt devynių tūkstančių devynių šimtų devyniasdešimt devynių eurų devyniasdešimt devynių centų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pvz., prie įėjimo į pastatą, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Plakatas turi atitikti Taisyklėse nustatytus reikalavimus: jame pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato ploto. Plakatas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 7,56 Eur (septyni eurai penkiasdešimt šeši centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 9,47 Eur (devyni eurai ir keturiasdešimt septyni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams – ne daugiau kaip 30,00 Eur (trisdešimt eurų) be PVM;

4. jei bendra viešoji parama projektui viršija 50 000,00 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), paramos gavėjas, pradėjęs vykdyti projekte numatytus darbus, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo datos, visuomenei gerai matomoje projekto vykdymo vietoje, pastato viduje arba lauke, turi iškabinti bent vieną ne mažesnį kaip A3 formato plakatą arba įrengti stendą, kuriame pateikiama informacija apie projektą ir nurodoma, kad parama gauta iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. Stendas turi būti įrengtas ir pagal Programos LEADER priemonę finansuojamų vietos veiklos grupių patalpose. Plakate arba stende pateikiamas projekto pavadinimas, trumpas projekto apibūdinimas, Taisyklėse nurodyti ženklai. Tokia informacija turi užimti ne mažiau kaip 25 proc. plakato arba stendo ploto. Plakato ir stendo pavyzdys bei reikalavimai  pateikiami Taisyklių 3 priede. Plakatas arba stendas projekto įgyvendinimo vietoje turi kabėti ar stovėti iki paramos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos arba, jei kontrolės laikotarpis netaikomas, iki galutinio lėšų išmokėjimo dienos. Didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma yra: A3 formato plakatui su pristatymu – 7,56 Eur (septyni eurai penkiasdešimt šeši centai) be PVM, A2 formato plakatui su pristatymu – 9,47 Eur (devyni eurai keturiasdešimt septyni centai) be PVM, 700 x 1 000 mm stendui (montuojamam prie objekto fasado), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą arba montavimą prie objekto fasado, – 224,55 Eur (du šimtai dvidešimt keturi eurai penkiasdešimt penki centai) be PVM, 700 x 1 000 mm stendui (įbetonuotam į žemę), apimant stendo gamybą, transportavimą į stendo įrengimo vietą ir tvirtinimą ant metalinių kojų, įbetonavimą į žemę, – 354,28 Eur (trys šimtai penkiasdešimt keturi eurai dvidešimt aštuoni centai) be PVM, kitų dydžių plakatams arba stendams – ne daugiau kaip 290,00 Eur (du šimtai devyniasdešimt eurų) be PVM.

Daugiau informacijos dėl viešinimo galima rasti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos viešinimo taisyklėse.