Atnaujinta informacija:

INFORMACIJA  PROJEKTUS (VISO GAUTI 2 PROJEKTAI)

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 

KVIETIMAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-05-09 9 val. 00 min. iki 2018-07-05 15 val. 00 min.  

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma  204 875,00 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 779,89 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis

  • iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar juridinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse;
  • iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus fizinis ar juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Tinkami pareiškėjai: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo,  labai maža įmonė, maža įmonė.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. 1 priedas „Vietos projekto paraiška“
  3. 2 priedas „Verslo planas“
  4. 3 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“
  5. 4 priedas „Vienos įmonės“ deklaracija

 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (galiojanti redakcija nuo 2017-11-25)

 

VPS Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra” 2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ informacinio renginio medžiaga