Atnaujinta informacija: 

INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS

2018-07-12 vienas pareiškėjas atsiėmė pateiktą paraišką.

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

pratęstas kvietimo galiojimo laikas iki 2018 m. liepos 5 d. 15 val. Atnaujintas kvietimas

 

KVIETIMAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 9 d. 9.00 val. iki 2018 m. birželio 18 d. 16.00 val. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 38 870,00 Eur, didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9 717,50 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys, NVO registruotos Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančios veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir kitos biudžetinės įstaigos, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. ATNAUJINTAS FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
  2. Atnaujinta 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma

 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (suvestinė redakcija nuo 2018-04-20)

 

Priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ informacinio renginio medžiaga