Atnaujinta informacija: Informuojame, kad kvietimui Nr. 7 „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ paraiškų negauta.

ŠVLVVG administracija

 

KVIETIMAS

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. balandžio 16 d. 9 val. 00 min. iki 2018 m. birželio 15 d.  15 val. 00 min.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 195 238,00 Eur., didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 65 079,33 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • 70 proc.tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Tinkami pareiškėjai: Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Vietos projekto paraiškos forma, 1 priedas
  3. Verslo plano forma, 2 priedas
  4. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma
  5. Vienos įmones deklaracija

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS

 

Informacinio renginio medžiaga Investicijos į materialųjį turtą