KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 28

Informacija apie užregistruotas paraiškas.

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3) Remiamos veiklos pareiškėjams, kurie numatys vykdyti mokymus vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių įgijimui, kvalifikacijos kėlimui, kai mokymai susiję su VPS priemonėmis ir siekiama konkrečių VPS priemonės tikslų.
 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys, NVO registruotos Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančios veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir kitos biudžetinės įstaigos, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje.

 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 9717,50 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9 717,50 Eur.

 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

 

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 9717,50  Eur (devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniolika eurų, 50 ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS) ir www.nma.lt.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. liepos 13 d. 9 val. 00 min. iki 2020 m. rugpjūčio 12 d. 15 val. 00 min. Paraiškas teikiant karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2020 m. rugpjūčio 10 d. 15 val. 00 min.

Paraiškų priėmimo tvarka:

  1. Karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupei darbo laiku turi pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžute“ (specialiai įrengta vietoje, kuriose pareiškėjas palieka paramos paraišką tiesiogiai nekontaktuodamas su kitais asmenimis). Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės „Paraiškų dėžutė“ įrengta, adresu, Laisvės g. 39, Mažeikiai (prie pagrindinio įėjimo į Mažeikių miesto seniūnijos pastatą). Atnešus paraišką, pareiškėjas turi informuoti apie tai nurodytu telefonu: 8 618 51199, 8 673 47349. „Paraiškų dėžutėse“ pateiktos vietos projektų paraiškos vieną kartą per dieną išimamos, pažymimos paraiškos išėmimo žyma (išėmimo data, laikas, išėmusio darbuotojo vardas, pavardė, parašas) bei užregistruojamos. Apie vietos projekto paraiškos užregistravimą pareiškėjai per 1 darbo dieną informuojami vietos projekto paraiškoje nurodytu telefonu ir (arba) elektroniniu paštu.  Pareiškėjas paraiškoje privalo nurodyti telefoną ir (arba) elektroninio pašto adresą, kuriuo Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė galėtų informuoti apie vietos projekto paraiškos gavimą bei užregistravimą. Pareiškėjas, pateikęs vietos projekto paraišką per „paraiškų dėžutę“ ir negavęs iš  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės informacijos apie paramos paraiškos užregistravimą, ne vėliau kaip 2 darbo dieną po vietos projekto paraiškos pateikimo privalo susisiekti su  Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupe, priešingu atveju, kilus ginčui dėl vietos projekto paraiškos pateikimo, bus laikoma, kad vietos projekto paraiška nebuvo pateikta. Paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienas trumpiau nei kvietime teikti vietos projektų paraiškas nustatyta priėmimo pabaiga.
  2. Pasibaigus karantinui, vietos projektų paraiškos bus priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39–102, 103 kab. Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val., elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Dokumentai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Paraiška, priedas Nr. 1

 

Kiti dokumentai: Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr