VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ, SĄRAŠAS 40 balų sąrašas 20 kvietimas

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

 

VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (Nr. LEADER-19.2-SAVA-3) Remiamos veiklos pareiškėjams, kurie numatys vykdyti mokymus vietos projektų pareiškėjams ir vykdytojams įgūdžių įgijimui, kvalifikacijos kėlimui, kai mokymai susiję su VPS priemonėmis ir siekiama konkrečių VPS priemonės tikslų.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys, NVO registruotos Šiaurės vakarų VVG teritorijoje arba Mažeikių savivaldybėje ir vykdančios veiklą Šiaurės vakarų teritorijoje, Savivaldybės administracijos įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir kitos biudžetinės įstaigos, vykdančios veiklą Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijoje.
 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 29 152,50 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9 717,50 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 29 152,50  Eur (dvidešimt devyni tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt du eurai, 50 ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102,103 kab. Mažeikiai.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2019 metų lapkričio 18 d. 9 val. 00 min. iki 2020 metų sausio 17 d. 15 val. 00 min.

Vietos projektų paraiškos priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39–102,103 kab. Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102,103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Dokumentai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Paraiška, priedas Nr. 1
  3. Jungtinė veiklos sutartis, priedas Nr. 2