VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ, SĄRAŠAS

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)

 

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ (LEADER-19.2-6.4)

 

Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė
 Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 227 659,23 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 886,41  Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki  70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse; iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 227 659,23 Eur (du šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 23 ct) iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (PAREIŠKĖJAMS) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102,103 kab. Mažeikiai.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2019 metų lapkričio 18 d. 9 val. 00 min. iki 2020 metų sausio 17 d. 15 val. 00 min.

Vietos projektų paraiškos priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39–102,103 kab. Mažeikiai, darbo dienomis darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Jeigu tinkamas pareiškėjas yra fizinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgaliotas kitas asmuo (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102,103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

Dokumentai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Paraiška, priedas Nr. 1
  3. Verslo planas, priedas Nr. 2
  4. Vienos įmonės deklaracija, priedas Nr. 3
  5. Deklaracija, priedas Nr. 4