PAPRASTAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 19

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė „Investicijos į materialųjį turtą“ (LEADER-19.2- 4)

 

1 veiklos sritis „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“, (LEADER-19.2- 4.2)

Remiamos veiklos: Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytiems žemės ūkio produktams, išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus, perdirbti, rinkodarai ir (ar) plėtrai.

Parama skiriama žemės ūkio produktams perdirbti, inovacijoms, naujoms technologijoms bei procesams diegti, siekiant sukurti naujus ir (arba) aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žemės ūkio produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) plėtrai.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: Juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (ar) rinkodara.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 195 238,00 Eur;

didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 65 079,33 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse;

 Iki 50 tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

 Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 195 238,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse: www.svlvvg.lt; www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės g. 39 – 102, 103 kab., Mažeikiai.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-10-02 9 val. 00 min. iki 2019-11-29 15 val. 00 min.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės g. 39 – 102-103 kab., Mažeikiai darbo dienomis, darbo metu. Paraiškos teikiamos asmeniškai – vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo. Jeigu tinkamas pareiškėjas yra juridinis asmuo, vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti  vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti). Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos būstinėje adresu: Laisvės g. 39-102, 103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu: svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.\

 

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. Vietos projekto paraiška (1 priedas)
  3. Verslo planas (2 priedas)
  4. Susietumo deklaracija (3 priedas)
  5. Deklaracija (4 priedas)