Vietos projektų paraiškų, surinktu daugiau kaip 60 balų

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

PATIKSLINTAS KVIETIMAS NR. 13

Informuojame, kad kvietime teikti vietos projektus Nr.13 yra techninė klaida nurodytoje paramos lėšų sumose.

Kvietimui teikti vietos projektus Nr.13 pagal „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER- 19.2-SAVA-4) skiriama VPS paramos lėšų suma 39 048,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą paskelbta internetiniame puslapyje www.svlvvg.lt/pareiškėjams ir teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102, 103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

 

KVIETIMAS NR. 13

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ galioja nuo 2019 m. sausio 22 d., 9.00 val. iki kovo 20 d. 16.00 val.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 29 286,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9762,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. 1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“
  3. 2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“

 

Ataskaitos forma yra pateiktoje nuorodoje: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/priemoniu-sarasas/parama-vietos-projektams-igyvendinti-pagal-vps-/20142020-m-programinio-laikotarpio-vietos-projektu-pateiktu-po-2017-m-rugsejo-1-d-pagal-vietos-pletros-strategijas-igyvendinamas-bendruomeniu-inicijuotos-vietos-pletros-budu-administravimo-proceduros-aprasas-aktuali-redakcija-nuo-2019-02-15/11112

Mokėjimo prašymo forma yra pateiktoje nuorodoje: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/mokejimo-prasymai/mokejimo-prasymu-formos/9688

 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (suvestinė redakcija nuo 2018-12-01)