KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 40

 

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę:

VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO), LEADER-19.2-SAVA-1 NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai galėtų būti buitinių paslaugų teikimas, daugiafunkcių dienos centrų kūrimas, edukacinių programų įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros paslaugos ir kt.

Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo vietos.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 109 214,66 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 54 607,33 Eur.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 109 214,66 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (Kvietimai teikti vietos projektus) ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102, 103 kab. 89225 Mažeikiai.

Taip pat šioje spaudoje: UAB „Santarvės laikraštis“.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. lapkričio 8 d. 9 val. 00 min. iki 2022 m. sausio 7 d. 15 val. 00 min. Paraiškas teikiant karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2022 m. sausio 5 d. 15 val. 00 min.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis adresu Laisvės g. 39-1 (102, 103 kab.) nuo 9.00 val. iki 16.00 val., elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

Dokumentai:

Kvietimas Nr. 40

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiška, priedas Nr. 1

Verslo planas, priedas Nr. 2

Jungtinė veiklos sutartis, priedas Nr. 3

Socialinio verslo poveikio matavimo skaičiuoklė, priedas Nr. 4

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, priedas Nr. 5

Vienos įmonės deklaracija, priedas Nr. 6

Netiesioginės išlaidos, priedas Nr. 7

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (pridedama).