Įvertintas rezultatyvumas

posted in: Aktuali informacija | 0

Nacionalinė mokėjimo agentūra vadovaudamasi VPS administravimo taisyklių ir VPS lėšų metodikos nuostatomis, atliko Šiaurės vakarų Lietuvos VVG vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KE-15-1-06754-PR001 „Šiaurės vakarų Lietuvos VVG teritorijos 2015-2023 m. vietos plėtros strategija” rezultatyvumo vertinimą dėl galimybės inicijuoti sumanių kaimų bandomuosius vietos projektus.

Vertinimo metu buvo nustatyta, jog VPS pažangai įvertinti naudojamų trijų pagrindinių rodiklių: finansinio rezultatyvumo, fizinio rezultatyvumo ir naujų darbo vietų kūrimo pažangos lygis (žr. lent.) rezultatas yra pakankamas, kad galėtų būti skirta parama sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams inicijuoti, įgyvendinti ir administruoti:

VPS vykdytoja Finansinis rezultatyvumas, proc. Fizinis rezultatyvumas, proc. Sukurtų naujų darbo vietų skaičius, proc. Pažangos vertinimo rezultatas
Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė

 

 

92,78            

 

104

 

145

 

Pasiektas

 

Šiaurės vakarų Lietuvos VVG iki š. m. rugsėjo 30 d. turi pateikti NMA parengtus Sumanių kaimų veiklos srities siūlymus ir susiderinti su NMA VPS keitimus, kurie  bus teikiami Žemės ūkio ministerijos Projektų atrankos komitetui suderinti. Žemės ūkio ministerija priima galutinį sprendimą dėl VPS keitimo ir lėšų sumanių kaimų bandomiesiems vietos projektams skyrimo.