Informuojame

posted in: Aktuali informacija | 0

Kvietime teikti vietos projektus Nr.13 yra techninė klaida nurodytoje paramos lėšų sumose.

Kvietimui teikti vietos projektus Nr.13 pagal „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER- 19.2-SAVA-4) skiriama VPS paramos lėšų suma 39 048,00 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai keturiasdešimt aštuoni eurai).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą paskelbta internetiniame puslapyje www.svlvvg.lt/pareiškėjams ir teikiama darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 16.00 val. Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės būstinėje adresu: Laisvės 39-102, 103 kab. Mažeikiai, elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.