Dalinamės informacija dėl projekto ,,Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“

posted in: Aktuali informacija | 0

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, vadovaudamasi Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ partnerių (darbdavių organizacijų ir nevyriausybinių organizacijų) atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. A1-516 (toliau – Atrankos tvarkos aprašas) (2020 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-98 patvirtintų Atrankos tvarkos aprašo pakeitimų redakcija), kviečia darbdavių organizacijas ir nevyriausybines organizacijas teikti pasiūlymus tapti projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ (toliau – projektas) partneriais. Atrankos tvarkos aprašas paskelbtas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainėje https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/administracineinformacija/Teis%C4%97s%20aktai/2019/isakymas.pdf.

Projekto įgyvendinimo metu organizuojami mokymai, vykdomos konsultacijos įmonėse, kaip didinti atskaitingumą ir parengti socialinės atsakomybės ataskaitas, vykdomos įmonių apklausos socialinės atsakomybės paplitimo ir potencialo savivaldybėse klausimais, visuomenės nuomonės tyrimai, visuomenės informavimas, rengiami metodiniai leidiniai, sukurtas verslo tvarumo ir atsakingumo indeksas, kuris padės objektyviai matuoti pažangą socialinės atsakomybės srityje, organizuojamos tarptautinės konferencijos. Partnerių atranka organizuojama veikloms, nurodytoms Atrankos tvarkos aprašo 5 punkte.

 

Darbdavių organizacijos kviečiamos teikti pasiūlymus dėl:

 Atrankos tvarkos aprašo 5.1 papunktyje nurodytos veiklos „Darbuotojų mainai“ įgyvendinimo. Pasiūlyme turi būti aprašyta, kaip bus organizuojamos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, užtikrinama tarptautinio bendradarbiavimo veiklų įvairovė, pagrįsta, kokia bus nauda ir kokią pridėtinę vertę sukurs Lietuvos atstovų dalyvavimas konkrečiuose tarptautinių organizacijų renginiuose.

 5.3 papunktyje nurodytos veiklos „Bandomieji socialinės atsakomybės projektai“ įgyvendinimo. Elektroninio dokumento nuorašas Planuojami įgyvendinti projektai turi prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Pasiūlyme turi būti pateiktas išsamus planuojamo įgyvendinti projekto aprašymas: kokią konkrečią problemą planuojama spręsti; kokia planuojamo projekto nauda verslui ir kokia – nevyriausybinei organizacijai; kokia projekto apimtis, įvertinant finansinius ir žmogiškuosius išteklius; kokią naudą sukurs projekto įgyvendinimas ir kt.; nurodyta tikslinė grupė – įmonė ar įmonės, su kuriomis ketinama dirbti; kaip bus užtikrinama, kad projekto tikslai ir kiekybiniai rodikliai būtų pasiekti. Prašoma, kad viena darbdavių organizacija pateiktų pasiūlymą įgyvendinti 10 projektų ir kiekvieno jų detalius aprašymus.

Nevyriausybinės organizacijos – dėl Atrankos tvarkos aprašo 5.2 papunktyje nurodytos veiklos „Įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos“ įgyvendinimo. Veiklą norinti vykdyti nevyriausybinė organizacija turi pateikti pasiūlymą dėl dviejų akcijų vykdymo. Pasiūlyme turi būti aprašyta, kaip planuojama įgyvendinti šias akcijas, kaip dalyvauti akcijose būtų pritraukiami miestų gyventojai (pavyzdžiui, miesto švenčių metu). Akcijos turi būti organizuojamos taip, kad jose turėtų galimybę sudalyvauti kuo daugiau žmonių.

 

Akcijas planuojama įgyvendinti mažesniuose Lietuvos miestuose: Alytuje, Marijampolėje, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Jonavoje, Kėdainiuose, Ukmergėje, Mažeikiuose ir Molėtuose. Visos 10 akcijų turi būti įgyvendintos skirtinguose (nurodytuose) šalies miestuose. Dėl kiekvienai nevyriausybinei organizacijai tenkančių dviejų miestų bus derinama po paraiškų pateikimo.

 

Kvietimas, paraiškų formos ir detalesnė informacija organizacijoms, siekiančioms tapti projekto partnerėmis, paskelbta adresu https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/socialines-atsakomybes-ugdymas-darbdaviu-organizacijos-ir-nvokvieciamos-tapti-partneriais.  Papildomą informaciją teikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Trišalės tarybos koordinavimo skyriaus patarėja Liudvika Gražulienė, tel. +370 6 76 73 756, el. p. liudvika.grazuliene @socmin.lt.