Projekto pavadinimas: Ukrinų kaimo bendruomenės narių profesinių žinių ir įgūdžių įgijimas vaisių, daržovių perdirbimo srityje

Pareiškėjas – Ukrinų kaimo bendruomenė

Projektas teiktas pagal VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas (kai mokymai susiję su VPS priemonėmis)“ (LEADER-19.2-SAVA-3)

Paramos lėšų suma – 9573,89 Eur (be PVM) 

Tinkama finansuoti išlaidų dalis – 100,00 proc.

Projekto vertė –  11 967,36 (su PVM) 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 

Vietos projekto tikslas – suteikti projekto dalyviams tikslines profesines žinias apie vaisių ir daržovių perdirbimą bei praktinius įgūdžius toje srityje, į mokymus įtraukti su bendruomenės verslu susijusius asmenis.

Vietos projekto uždaviniai:

  1. Surengti praktinius – informacinius seminarus pagal 6 skirtingas temas;
  2. Suteikti projekto dalyviams žinių apie vaisių, daržovių perdirbimą, apie jų galutinių produktų pateikimą rinkai, realizavimo galimybes;
  3. Sudaryti projekto dalyviams galimybę įgyti praktinius įgūdžius vaisių, daržovių perdirbimo srityje;
  4. Mokymų viešinimas.