KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 39

VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ, SURINKUSIŲ NE MAŽIAU KAIP 40 BALŲ, SĄRAŠAS

 INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemonę ir veiklos sritį:

VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ (kodas LEADER-19.2-6)

 

Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ (kodas LEADER-19.2-6.2)

 

Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 70 036,55 Eur; didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 48 779,89 Eur 
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti:

iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus VPS ir FSA;

iki 50 proc., kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantis mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus VPS ir FSA.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 70 036,55 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse www.svlvvg.lt (Kvietimai teikti vietos projektus) ir www.nma.ltVPS vykdytojos būstinėje adresu Laisvės 39–102, 103 kab. 89225 Mažeikiai.

Taip pat šioje spaudoje: UAB „Santarvės laikraštis“.

Kvietimai teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. lapkričio 8 d. 9 val. 00 min. iki 2022 m. sausio 7 d. 15 val. 00 min. Paraiškas teikiant karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas teikti vietos projektus galioja iki 2022 m. sausio 5 d. 15 val. 00 min.

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis adresu Laisvės g. 39 – 1 (102, 103 kab.), elektroniniu paštu svlvvg@gmail.com, telefonais: 8 673 47349, 8 618 51199.

Kvietimo dokumentai:

Kvietimas Nr. 39

Finansavimo sąlygų aprašas

Paraiška, priedas Nr. 1

Verslo planas, priedas Nr. 2

Vienos įmonės deklaracija, priedas Nr. 3

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, priedas Nr. 4

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles (pridedama).

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisykles (pridedama).