Kvietimas – NVO

posted in: Aktuali informacija | 0

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė numato skelbti kvietimą teikti vietos projektus vietos plėtros strategijos priemonei „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ LEADER-19.2-SAVA-4.

Priemonės tikslas: išsaugoti ir puoselėti krašto savitumą ir tradicijas.

Remiamos veiklos: tradicinių Mažeikių rajono švenčių organizavimas, kultūros ir meno kolektyvų veiklos skatinimas, jų leidybinė veikla, gyventojų užimtumą skatinančios veiklos. Parama bus skiriama pareiškėjams, kurie numato kultūros savitumo išsaugojimo, tradicijų tęstinumo veiklas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: juridiniai asmenys – NVO.

Kvietimui skiriama paramos suma 1 projektui įgyvendinti iki 6615,71 Eur. Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų.

Kvietimas teikti vietos projektus galios nuo 2024 m. vasario 9 d. 9 val. 00 min. iki 2024 m. kovo 14 d. 11 val. 00 min.

Informacija apie kvietimą rasite nuorodoje: Kvietimai teikti vietos projektus – Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė (svlvvg.lt)