KVIETIMAS

„Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ galioja nuo 2019 m. sausio 22 d., 9.00 val. iki kovo 20 d. 16.00 val.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 29 286,00 Eur.

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 9762,00 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 80 proc.

Tinkami pareiškėjai: juridiniai asmenys – NVO.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas
  2. 1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“
  3. 2 priedas „Jungtinės veiklos sutarties forma“

 

 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (suvestinė redakcija nuo 2018-12-01)