AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER NR. 44TT-KE-17-2-03769-PR001)

 

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 įgyvendinti projektą akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PR001 (toliau-Projektas). Projekto trukmė iki 2020 m. spalio 1 d.

Projekto koordinatorius yra Telšių rajono vietos veiklos grupė, partneriai yra Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė bei dvi Švedijos vietos veiklos grupės: LEADER Målardalen ir LEADER Nedredalålven. Projektas bus įgyvendinamas 5 projekte dalyvaujančių partnerių VVG teritorijose.

Projekto tikslas — stiprinti jaunų žmonių iš Lietuvos ir Švedijos:

 • dalyvavimą LEADER programoje,
 • per mokymąsi iš patirties bei ugdymąsi praktiškai eksperimentuojant verslumo įgūdžius;

Projekto uždaviniai:

 • Organizuoti 2 (5 dienų trukmės ) jaunimo verslumo akademijas (Švedijoje ir Lietuvoje), kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose.
 • Organizuoti projekto partnerių susitikimą, 2 konferencijas projekto kokybės užtikrinimui, vykstančių veiklų, rezultatų aptarimui ir įsivertinimui.
 • Pristatyti projekto rezultatus abiejų šalių mokyklose (kiekvienoje VVG 2 mokyklos) ir išleisti žurnalus.

 

Įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą, sudaroma prielaida jaunimo aktyvumo skatinimui ir jų motyvacijos stiprinimui įsitraukti į kaimo plėtros procesus. Projektas tiesiogiai yra aktualus ir atitinka visų projekte dalyvaujančių šalių įgyvendinamų strategijų, jose numatytų vykdyti priemonių  tematikas:

 1. Telšių rajono vietos veiklos grupės „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ strategijoje numatyta II prioriteto „Kompetencijų ir įgūdžių ugdymas“ 1.2.1 priemonė „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“, kurios tikslas – ugdyti ir skatinti jaunimo iniciatyvas kaimo plėtros procese. www.telsiuvvg.lt
 2. Partnerių Švedijos LEADER MALÄRDALEN vietos plėtros įgyvendinimo strategijoje „Strategi 2014-2020“. Pirmas prioritetas — socialinė įtrauktis. Šiuo prioritetu numatoma priemonė — jaunimo iniciatyvų finansavimas. Finansuojant jaunimo iniciatyvas, Švedijos VVG siekia skatinti jaunų žmonių verslumo įgūdžius ir žinias bei jų plėtrą. Vienas iš jaunimo iniciatyvų projekto tikslų – sukurti naują jaunimo bendradarbiavimo tinklą visoje teritorijoje. leadermalardalen.se
 3. Pagal kitos Švedijos LEADER NEDRE DALÄLVEN „Leader Nedre Dalälven“ 3 strategiją numatyti trys prioritetai: patrauklus regionas, tvarus užimtumas, perspektyvus verslas. Įgyvendinant pirmą prioritetą numatyta skirti dėmesį jaunimo veiklai, kuria siekiama ugdyti jaunimo kūrybiškumą ir sudaryti sąlygas naujoviškoms idėjoms įgyvendinti. VVG skatins jaunimą imtis savo iniciatyvos ir aktyviai dalyvauti plėtojant ją, ypač vietos lygmeniu. Jaunimo projektai skatins jaunus žmones labiau įsitraukti į vietos vystymąsi per projektus, kuriant jaunimo bendradarbiavimo tinklą. leadernedredalaven.se
 4. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ numatyta „II prioriteto: Gyvenimui kaime patrauklios aplinkos kūrimas“ 5.1.2.3. Priemonės: Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas 5.1.3.3.2. – veiklos sritis: parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi.“ plungesvvg.lt
 5. Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG, rengdama VPS, atliko socialinės situacijos analizę ir išryškino vietos gyventojų problemas bei poreikius: gyventojų netenkina natūrali gyventojų kaita ir emigracija, įtakojanti demografinius pokyčius vietovėje, kuriems būdingas vaikų ir jaunimo mažėjimas ir vyresnio amžiaus žmonių skaičiaus augimas, senstanti visuomenė, demografiniai pokyčiai VVG teritorijoje kelia didelę grėsmę darbo jėgos ištekliams, galimybe apsirūpinti kvalifikuota darbo jėga, didžiausia apskrityje bedarbystė, didėja atotrūkis tarp miesto ir kaimo gyventojų pragyvenimo lygio, didėja žmonių, susiduriančių su ekonominiais sunkumais, patiriančiais socialinę atskirtį. Vietos veiklos grupės įgyvendinamoje strategijoje „Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. Vietos plėtros strategija“ numatyti tikslai ir priemonės, kuriomis siekiama rūpintis smulkiuoju ir vidutiniu verslu, sudarant palankias sąlygas verslui. Didelis dėmesys skiriamas darbo vietų vietos gyventojams, ypač jaunimui, kūrimas pradedant ir plėtojant verslus, tokiu būdu prisidedant prie skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimo. svlvvg.lt

Projekto metu daug dėmesio bus skiriama jaunuolių idėjų išgryninimui, jų verslo/idėjų  planų parengimui. Projekte dalyvaujančių jaunuolių idėjos gali būti finansuojami pagal šias Strategijose numatytas  VPS priemones. Tad jaunimas turi realią galimybę realizuoti novatoriškas savo idėjas ar net pradėti savo verslą VVG teritorijoje. Tačiau projekte dalyvaujantis jaunimas nenorintis ar negalintis imtis savo idėjos realizavimo galės jas „parduoti“ aukciono metu, kuris planuojamas vykdyti konferencijų metu. Projektu prisidėsime prie sąlygų sudarymo jaunimui įsikurti ir išsilaikyti VVG teritorijose; skatinant vietos plėtrą ir konkurencingumą tarptautiniu bei vietos mastu.

 

sv2

sv3

———————————————-

 

 • 2019 m. sausio-balandžio mėnesiais buvo vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka. Į akademiją buvo atrinkti 20 jaunų žmonių: šeši dalyviai iš Plungės rajono, šeši dalyviai iš Mažeikių rajono ir aštuoni dalyviai iš Telšių bei Rietavo rajonų. Dalyviai privalėjo gebėti gerai kalbėti anglų kalba, būtis susipažinę su verslo bei ekonomikos pagrindais. Birželio 13 d., atrinkti dalyviai, kupini energijos, ryžto, noro tobulėti bei įgyti naujų žinių, išplaukė keltu iš Rygos jūrų uosto į Stokholmą. Švedijos sostinėje svečius pasitiko LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės atstovės: Charlotta Heimersson ir Ewa Wrede. Po trumpos ekskursijos Stokholmas senamiestyje, verslumo akademijos Lietuvių grupė buvo nuvežta Sala miestą, kuriame gyveno visos stovyklos metu. Daugiau apie projektą galite rasti nuorodoje: https://svlvvg.lt/jaunimo-projektas-akademija-nuotykiu-leader-prasidejo-svedijoje/

 

 

TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS  AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER“ (ACAGEMY ADVENTURE LEADER)“ 

PARAMOS SUTARTIES Nr. 44TT-KE-17-2-03769

PROJEKTO KOORDINATORIUS – Telšių rajono vietos veiklos grupė;

PROJEKTO PARTNERIAI – Švedijos LEADER Nedre Dalalven ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės, Latvijos Saldus vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės;

 

 

 

PARAMOS SUMA – 58 010,98 EUR., IŠ JŲ:  

 • 49 309,33 EUR EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI LĖŠOS;
 • 8 701,65 EUR LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOS.

ĮGYVENDINIMO VIETA: Telšių r. vietos veiklos grupės, Leader Malardalen vietos veiklos grupės, Leader Nedre Dalaven vietos veiklos grupės, Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės, Plungės r. vietos veiklos grupės  teritorijos;

ĮGYVENDINIMO TERMINAS: 2018 09 10 – 2022 11 01;

 

PROJEKTO TIKSLAS – stiprinti jaunų žmonių iš Lietuvos ir Švedijos:

 • dalyvavimą LEADER programoje;
 • per mokymąsi iš patirties bei ugdymąsi praktiškai ekperimentuojant gilinti ir stiprinti verslumo įgūdžius;
 •  suorganizuoti dvejas 5 dienų trukmės  jaunimo verslumo Akademijas Švedijoje ir Lietuvoje.

 partneriu viesinimo logo – kopija


Spalio 25-26 dienomis vyks baigiamoji Projekto konferencija

Artėjant tarptautinio bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projekto (toliau-Projektas) įgyvendinimo pabaigai, Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Lietuvos Projekto partneriais spalio 25-26 dienomis organizuoja Projekto baigiamąją konferenciją, kurioje dalyvaus visi Projekto partneriai: iš Švedijos Leader Malardalen vietos veiklos grupės ir Leader Nedre Dalaven vietos veiklos grupės, Latvijos Saldus vietos veiklos grupės, Plungės rajono savivaldybės, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių. 

Pirmąją konferencijos dieną bus aptariamas visa Projekto įgyvendinimo eiga, bus ieškoma tolimesnių bendradarbiavimo galimybių, pasidalijama patirtimi įgyvendinant 2014-2020 vietos plėtros strategijas, pristatomi kiekvienos VVG gerieji vietos projektų pavyzdžiai.

Antrąją konferencijos dieną dalyviai lankys Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių vietos projektus. 

Planuojama konferencijos darbotvarkė ČIA.

 


Projekto rezultatų pristatymas švietimo įstaigose

Artėjant Projekto įgyvendinimo pabaigai, Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos  vietos veiklos grupių atstovai (toliau – VVG) lankosi savo VVG teritorijų švietimo įstaigose, kuriose pristato Projekto rezultatus. Mokyklose susitinkama su vyresnių, tai yra 10-12 klasių, moksleiviais.

Jaunimui pristatoma VVG veikla, kas yra VVG nariai, kaip jais tapti ir kodėl tai naudinga, kokiu principu įgyvendinamos  vietos plėtros 2014-2020 metų strategijos (toliau-VPS), kokia VPS svarba rajonui kaip vieno iš pagrindinių dokumentų kaimiškųjų teritorijų vystymui ir augimui. Trumpai papasakota apie  „LEADER“ metodą, padedantį bendruomenėms, kurios imasi vietinių kaimiškųjų vietovių vystymo iniciatyvų. 

Be VVG veiklos pristatymo, jaunimui papasakota apie  tarptautinį bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projektą (toliau – Projektas), kurio dėka VVG atstovai ir lankosi mokyklose.  Projekto pagrindinė esmė – 5 dienų trukmės 2 tarptautinės jaunimo Akademijos, kuriose dalyvavo po 40 jaunimo atstovų nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Akademijos vyko Švedijoje ir Lietuvoje. Abi Akademijos buvo beveik tapačios savo turiniu: pirma Akademijos diena — skirta komandos formavimui, susipažinimui, komandinio darbo įgūdžių tobulinimui, komandos pavadinimo sukūrimui. 2—4 dieną grupės, naudodami įvairias susisiekimo priemones: automobilius, dviračius, baidares bei pėsčiomis vyko atlikinėti jiems pateiktų užduočių. Per dieną viena grupė turėjo iki 3-4 susitikimų su vietos verslininkais, bendruomenių atstovais, kurie vykdo verslą LEADER programos pagalba. Susitikę su vietos verslininkais, bendruomenių nariais turėjo atlikti su konkrečiu verslu, bendruomene susijusias užduotis: nuo produkto gamybos iki pardavimo strategijos patobulinimo, verslo plano parengimo, bendruomenės narių įveiklinimo ir pan. Be susitikimų, dalyviai aplankė ir LEADER infrastruktūros projektus, kuriuos turėjo užfiksuoti nuotraukose, trumpuose video. Jų atliktos užduotys buvo vertinamos. Paskutinė Akademijos diena buvo skirta idėjų išgryninimui, Akademijos rezultatų, savo asmeninių pasiekimų įsivertinimui. Kiekvienas dalyvis pabaigoje gavo sertifikatus, patvirtinančius apie projekte padarytą pažangą, įgytas žinias. 

Taip pat per susitikimą su mokiniais, pažiūrėti Lietuvos jaunimo verslumo Akademijos dalyvių kurti trumpi filmukai apie lankymąsi vietos projektuose, užduočių atlikimą ir kiti linksmi momentai, kuriuos smagu prisiminti.

Susitikimo pabaigoje buvo paruošta viktorina, kurioje  norint dalyvauti reikėjo būti išmaniu pasitelkus mobiliuosius telefonus. Mokiniai atsakinėjo į pateiktus klausimus, susijusius su VVG, LEADER ir tarptautinio Projekto pristatymu. Geriausiai atsakę į klausimus, buvo apdovanoti VVG prizais. Mokiniams buvo padalintas leidinys apie Projekto įgyvendinimą, kuriame jie ras informacijos ir apie VVG, ir apie LEADER, vietos projektų pavyzdžių, kontaktinę VVG informaciją.

Pats Projekto pasirinktas įgyvendinimo formatas, per nuotykius pažinti LEADER galimybes, patrauklus jaunimui, kuris gali būti vystomas toliau pačių jaunų žmonių. Kadangi vienas iš projekto siekiamų rezultatų yra jaunų žmonių verslumo įgūdžių ir žinių apie LEADER programos galimybes didinimas, lankymasis Švietimo įstaigose, tikimės, prisidėjo prie LEADER žinomumo didinimo, jaunų žmonių smalsumo sužadinimo dalyvauti Projektų rengime, įgyvendinime, galų gale tapti aktyviu ir motyvuotu savo kaimo gyventoju. 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

Projekto rezultatų sklaida švietimo įstaigose

Gera prisiminti, gera pasidalinti!
Telšių rajono vietos veiklos grupė kartu su Projekto partneriais Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovais lankysis savo teritorijų švietimo įstaigose ir pristatys VVG veiklą, LEADER programą bei tarptautinį bendradarbiavimo Akademija „Nuotykių LEADER (ACADEMY ADVENTURE LEADER) projektą vyresnių klasių mokiniams.
Dėkojame švietimo įstaigų vadovams, kurie priima mus į svečius.
Tikimės, kad jaunimas susipažins su VVG veikla, LEADER programa, įgyvendintais vietos projektų pavyzdžiais.
Ir dar labiau tikimės, kad šios žinios taps paskata jaunimui dalyvauti ateinančios Strategijos kūrime, įgyvendinime bei gerovės kaime vystymo procesuose.
 
 

Projekto partnerių susitikimas

 

Telšių rajono vietos veiklos grupė įgyvendina tarptautinį bendradarbiavimo projektą Akademija “NUOTYKIŲ LEADER” (ACADEMY ADVENTURE LEADER).
Rugsėjo 13 d. nuotoliniu būdu vyko Lietuvos Projekto partnerių pasitarimas apie tolimesnes Projekto įgyvendinimo veiklas.
Spalio 25-26 yra organizuojama Projekto baigiamoji konferencija, kurioje dalyvaus ir užsienio partneriai – Švedijos LEADER Malardalen ir LEADER Nedre Dalalven bei Latvijos Saldus vietos veiklos grupės atstovai.
Konferencijoje bus aptariamas visas Projekto įgyvendinimas, įveikti iššūkiai, numatomos tolimesnės bendradarbiavimo galimybės!
 

 

TELŠIŲ RAJONE VYKO TARPTAUTINĖ JAUNIMO VERSLUMO AKADEMIJA „NUOTYKIŲ LEADER 2022“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER)

 

Birželio 27  – liepos 3 dienomis Telšių rajone vyko Projekto antroji jaunimo verslumo Akademija, kurioje dalyvavo 48 Lietuvos ir Latvijos vietos veiklos grupių atstovai. Pirma, antra akademijos diena   buvo skirta susipažinimui, komandų formavimui (40 dalyvių buvo padalinti į grupes užduotims atlikti), komandos pavadinimo sukūrimui, LEADER metodo ir VVG veiklos pristatymui, verslo veikimo subtilybėmis. 3—5 dieną grupės, naudodamos įvairias susisiekimo priemones: automobilius, dviračius, baidares bei pėsčiomis  vyko lankyti Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių LEADER vietos projektų, kuriuose jiems reikėjo atlikti pateiktas užduotis, susijusias su verslumu, medijų kūrimu, pasirūpinti komandos narių  maitinimu. Per dieną viena grupė turėjo iki 3-4 susitikimų su vietos verslininkais, bendruomenių atstovais, kurie vykdo veiklą LEADER programos pagalba. Paskutinė akademijos diena skirta idėjų išgryninimui, akademijos rezultatų, savo asmeninių pasiekimų įsivertinimui, atsiskaitymui. Dalyvių atliktas užduotis vertino kartu dalyvaujantys stovyklos vadovai. Kiekvienos dienos vakarais dalyvių laukė įvairios komandinės, kultūrinės, sportinės užduotys, kurios leido dalyviams bendrauti vis laisviau, peržengti asmenines erdves, atrasti kultūrinius panašumus ir skirtumus. Ko gero, ypatingą įspūdį paliko kultūrinis vakaras, kurio metu lietuvių ir latvių jaunimas pristatė savo šalis vieni kitiems, kartu šoko liaudiškus šokius, mėgino suprasti latviai lietuviškų žodžių reikšmes ir atvirkščiai. Galiausia dalyviai gavo sertifikatus, patvirtinančius apie dalyvavimą projekte ir įgytą patirtį jos metu.

Per šią savaitę buvo daug atrasta, sužinota ir patirta. Smagu buvo girdėti jaunųjų dalyvių nuostabą, kiek daug ir kokių įdomių veiklų galima vykdyti kaimiškose teritorijose pasinaudojus LEADER programos finansine parama ir instrumentais. Susidomėję klausinėjo, nuo ko reikėtų pradėti, kur kreiptis, kokius reikalavimus atitikti, norint pretenduoti į LEADER programos paramą ir pradėti vykdyti savo veiklą. VVG atstovus tokie klausimai ir susidomėjimas labai džiugina.

Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai  dėkoja visiems Akademijos dalyviams už nuoširdų  dalyvavimą, bendradarbiavimą ir tamprų veiklų ir užduočių įveikimą ir atlikimą.

Taip pat Telšių rajono, Plungės rajono savivaldybės ir Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupių atstovai nuoširdžiai dėkoja vietos verslininkams, bendruomenių ir biudžetinių įstaigų atstovams, priėmusiems jaunuosius Akademijos dalyvius, pasidalinusiems savo patirtimi ir patarimais įgyvendinant vietos projektus.

Tikimės, kad per Akademiją įgyta patirtis taps impulsu jaunimui imtis veiklos bei iniciatyvos pradėti  kurti gerovę kaime.