„NUOTYKIŲ LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER NR. 44TT-KE-17-2-03769-PR001)

 

2018 m. rugsėjo 10 d. Telšių rajono vietos veiklos grupė su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pasirašė Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos srities „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“ paramos sutartį Nr. 44TT-KE-17-2-03769 įgyvendinti projektą akademija „Nuotykių LEADER“ (ACADEMY ADVENTURE LEADER) Nr. 44TT-KE-17-2-03769-PR001 (toliau-Projektas). Projekto trukmė iki 2020 m. spalio 1 d.

Projekto koordinatorius yra Telšių rajono vietos veiklos grupė, partneriai yra Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė, Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupė bei dvi Švedijos vietos veiklos grupės: LEADER Målardalen ir LEADER Nedredalålven. Projektas bus įgyvendinamas 5 projekte dalyvaujančių partnerių VVG teritorijose.

Projekto tikslas — stiprinti jaunų žmonių iš Lietuvos ir Švedijos:

 • dalyvavimą LEADER programoje,
 • per mokymąsi iš patirties bei ugdymąsi praktiškai eksperimentuojant verslumo įgūdžius;

Projekto uždaviniai:

 • Organizuoti 2 (5 dienų trukmės ) jaunimo verslumo akademijas (Švedijoje ir Lietuvoje), kurių metu jaunimas tobulintų verslumo įgūdžius, gautų žinių apie LEADER ir apie jų galimybes dalyvauti VVG kaimo plėtros procesuose.
 • Organizuoti projekto partnerių susitikimą, 2 konferencijas projekto kokybės užtikrinimui, vykstančių veiklų, rezultatų aptarimui ir įsivertinimui.
 • Pristatyti projekto rezultatus abiejų šalių mokyklose (kiekvienoje VVG 2 mokyklos) ir išleisti žurnalus.

 

Įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą, sudaroma prielaida jaunimo aktyvumo skatinimui ir jų motyvacijos stiprinimui įsitraukti į kaimo plėtros procesus. Projektas tiesiogiai yra aktualus ir atitinka visų projekte dalyvaujančių šalių įgyvendinamų strategijų, jose numatytų vykdyti priemonių  tematikas:

 1. Telšių rajono vietos veiklos grupės „Telšių ir Rietavo savivaldybių vietos plėtros 2014-2020 metų strategija“ strategijoje numatyta II prioriteto „Kompetencijų ir įgūdžių ugdymas“ 1.2.1 priemonė „Jaunimui skirtų paslaugų kūrimas ir plėtra“, kurios tikslas – ugdyti ir skatinti jaunimo iniciatyvas kaimo plėtros procese. www.telsiuvvg.lt
 2. Partnerių Švedijos LEADER MALÄRDALEN vietos plėtros įgyvendinimo strategijoje „Strategi 2014-2020“. Pirmas prioritetas — socialinė įtrauktis. Šiuo prioritetu numatoma priemonė — jaunimo iniciatyvų finansavimas. Finansuojant jaunimo iniciatyvas, Švedijos VVG siekia skatinti jaunų žmonių verslumo įgūdžius ir žinias bei jų plėtrą. Vienas iš jaunimo iniciatyvų projekto tikslų – sukurti naują jaunimo bendradarbiavimo tinklą visoje teritorijoje. leadermalardalen.se
 3. Pagal kitos Švedijos LEADER NEDRE DALÄLVEN „Leader Nedre Dalälven“ 3 strategiją numatyti trys prioritetai: patrauklus regionas, tvarus užimtumas, perspektyvus verslas. Įgyvendinant pirmą prioritetą numatyta skirti dėmesį jaunimo veiklai, kuria siekiama ugdyti jaunimo kūrybiškumą ir sudaryti sąlygas naujoviškoms idėjoms įgyvendinti. VVG skatins jaunimą imtis savo iniciatyvos ir aktyviai dalyvauti plėtojant ją, ypač vietos lygmeniu. Jaunimo projektai skatins jaunus žmones labiau įsitraukti į vietos vystymąsi per projektus, kuriant jaunimo bendradarbiavimo tinklą. leadernedredalaven.se
 4. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės „Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės 2014-2020 metų vietos plėtros strategija“ numatyta „II prioriteto: Gyvenimui kaime patrauklios aplinkos kūrimas“ 5.1.2.3. Priemonės: Jaunimo ir jaunų žmonių užimtumo ir integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas 5.1.3.3.2. – veiklos sritis: parama jaunų žmonių verslo iniciatyvų kūrimuisi.“ plungesvvg.lt
 5. Šiaurės Vakarų Lietuvos VVG, rengdama VPS, atliko socialinės situacijos analizę ir išryškino vietos gyventojų problemas bei poreikius: gyventojų netenkina natūrali gyventojų kaita ir emigracija, įtakojanti demografinius pokyčius vietovėje, kuriems būdingas vaikų ir jaunimo mažėjimas ir vyresnio amžiaus žmonių skaičiaus augimas, senstanti visuomenė, demografiniai pokyčiai VVG teritorijoje kelia didelę grėsmę darbo jėgos ištekliams, galimybe apsirūpinti kvalifikuota darbo jėga, didžiausia apskrityje bedarbystė, didėja atotrūkis tarp miesto ir kaimo gyventojų pragyvenimo lygio, didėja žmonių, susiduriančių su ekonominiais sunkumais, patiriančiais socialinę atskirtį. Vietos veiklos grupės įgyvendinamoje strategijoje „Šiaurės Vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. Vietos plėtros strategija“ numatyti tikslai ir priemonės, kuriomis siekiama rūpintis smulkiuoju ir vidutiniu verslu, sudarant palankias sąlygas verslui. Didelis dėmesys skiriamas darbo vietų vietos gyventojams, ypač jaunimui, kūrimas pradedant ir plėtojant verslus, tokiu būdu prisidedant prie skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimo. svlvvg.lt

Projekto metu daug dėmesio bus skiriama jaunuolių idėjų išgryninimui, jų verslo/idėjų  planų parengimui. Projekte dalyvaujančių jaunuolių idėjos gali būti finansuojami pagal šias Strategijose numatytas  VPS priemones. Tad jaunimas turi realią galimybę realizuoti novatoriškas savo idėjas ar net pradėti savo verslą VVG teritorijoje. Tačiau projekte dalyvaujantis jaunimas nenorintis ar negalintis imtis savo idėjos realizavimo galės jas „parduoti“ aukciono metu, kuris planuojamas vykdyti konferencijų metu. Projektu prisidėsime prie sąlygų sudarymo jaunimui įsikurti ir išsilaikyti VVG teritorijose; skatinant vietos plėtrą ir konkurencingumą tarptautiniu bei vietos mastu.

 

sv2

sv3

———————————————-

 

 • 2019 m. sausio-balandžio mėnesiais buvo vykdoma Projekto dalyvių (jaunų žmonių 18-25 m. amžiaus) atranka. Į akademiją buvo atrinkti 20 jaunų žmonių: šeši dalyviai iš Plungės rajono, šeši dalyviai iš Mažeikių rajono ir aštuoni dalyviai iš Telšių bei Rietavo rajonų. Dalyviai privalėjo gebėti gerai kalbėti anglų kalba, būtis susipažinę su verslo bei ekonomikos pagrindais. Birželio 13 d., atrinkti dalyviai, kupini energijos, ryžto, noro tobulėti bei įgyti naujų žinių, išplaukė keltu iš Rygos jūrų uosto į Stokholmą. Švedijos sostinėje svečius pasitiko LEADER Nedre Dalalven  ir LEADER Malardalen vietos veiklos grupės atstovės: Charlotta Heimersson ir Ewa Wrede. Po trumpos ekskursijos Stokholmas senamiestyje, verslumo akademijos Lietuvių grupė buvo nuvežta Sala miestą, kuriame gyveno visos stovyklos metu. Daugiau apie projektą galite rasti nuorodoje: https://svlvvg.lt/jaunimo-projektas-akademija-nuotykiu-leader-prasidejo-svedijoje/