Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti

ATNAUJINTA

 

 

 

Kviečiame kreiptis dėl paramos verslo kūrimui ir plėtrai kaimo vietovėje Mažeikių rajone. Finansavimas bus skiriamas pagal Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės projekto „Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės  „Ūkio ir verslo plėtra“:

 1 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“

Maksimali paramos suma 1 projektui iki 75 886,41 Eur

Remiamos veiklos: verslo plėtrai, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

2 veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“

Maksimali paramos suma 1 projektui iki 48 779,89 Eur

Remiamos veiklos: verslo pradžiai, įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Tinkami vietos projektų vykdytojai: VVG teritorijoje registruoti (veiklą vykdantys) subjektai. Fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

Finansuojama iki 70 proc., kai paraišką teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Finansuojama iki 50 proc., kai paraišką teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys mažai įmonei keliamus reikalavimus.

 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1

 

Taisyklės ir reikalavimai 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“:

 1. Finansavimo sąlygų aprašas
 2. Pirminė vietos projekto paraiška, 1 priedas 
 3. Verslo planas, 2 priedas
 4. Galutinė vietos projekto paraiška, 3 priedas
 5. Vienos įmonės deklaracija, 4 priedas
 6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija, 5 priedas
 7. Informacija apie pridedamus dokumentus, Priedas Nr. 7

 

Taisyklės ir reikalavimai 1 veiklos sričiai „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“:

 

 1. Finansavimo sąlygų aprašas
 2. Pirminė vietos projekto paraiška, 1 priedas
 3. Verslo planas, 2 priedas
 4. Galutinė vietos projekto paraiška, 3 priedas
 5. Vienos įmonės deklaracija, 4 priedas
 6. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija, 5 priedas
 7. Informacija apie pridedamus dokumentus, Priedas Nr. 7

 

Remiama veikla nustatoma vadovaujantis Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, patvirtintu Lietuvos statistikos departamento prie Lietuvos  Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus įsakymu. Ekonominių veiklų rūšių sąrašas pateiktas nuorodoje: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.54CEC8F63B97

 

Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklės. Nuoroda: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/61051eb07af111e48d20daf2927aba7d/eYUHryuOHZ 

Paprastas kvietimas teikti vietos projektus Nr. 1