KVIETIMAS atnaujintas 2018-10-02

KVIETIMAS (negalioja)

 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. spalio 1 d. 9.00 val. iki 2018 m. lapkričio 30 d. 15.00 val.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 455 318,46 Eur. Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 75 886,41 Eur.

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus taisyklėse;
  • iki 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Tinkami pareiškėjai: fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža įmonė, maža įmonė.

 

Taisyklės ir reikalavimai:

  1. Finansavimo sąlygų aprašas (atnaujinta 2018-10-02) Finansavimo sąlygų aprašas (negalioja). 
  2. 1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“
  3. 2 priedas „Vietos projekto verslo plano forma“
  4. 3 priedas „Vienos įmonės“ deklaracija
  5. 4 priedas „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS (Suvestinė redakcija nuo 2018-04-20)

EKONOMINĖS VEIKLOS RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Sutarties dėl Europos sąjungos veikimo 38 straipsnyje nurodytas sąrašas

Informacinio renginio medžiaga